Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (21.12.2017) XLIII Sesja Rady Miasta

(21.12.2017) XLIII Sesja Rady Miasta

herb_podkowy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)
zwołuję
XLIII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027;
 2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 3. ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017;
 4. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028;
 5. uchwały budżetowej miasta na 2018 rok;
 6. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna;
 7. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 8. przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2018 rok;
 9. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna;
 10. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 11. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok;
 12. przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok;
 13. przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok;
 14. zmiany uchwały w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna.

VI. Informacje Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej na temat wyników przeprowadzonych kontroli:

 1. Analiza rozliczeń Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji programu współpracy z NGO oraz ustawy o zamówieniach publicznych w latach 2014-2016;
 2. Analiza funduszu nagród i regulaminów ich przyznawania oraz funduszu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta oraz we wszystkich jednostkach podległych tj. w Bibliotece Publicznej, CKiIO, Szkole Publicznej, OPS oraz Przedszkolu w latach 2013-2016;
 3. Kontrola wydatków budżetowych na bieżące utrzymanie dróg w latach 2009-2016.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Sprawy różne.

IX. Wolne wnioski.

X. Zamknięcie Sesji.

Po zakończeniu obrad serdecznie zapraszamy na spotkanie świąteczne.


Projekty uchwał

 

    Przewodnicząca Rady Miasta
/-/

Emilia Drzewicka

 

Sprawdź również

Transmisja Sesji Rady na żywo

Szanowni Państwo, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, wszystkie sesje rad gmin powinny od …

 
 

MENU

Podkowa Leśna