Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (13.07.2016) XXVII sesja Rady Miasta

(13.07.2016) XXVII sesja Rady Miasta

herb_podkowy

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję
XXVII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się
13 lipca 2016 r. (środa) o godz. 18.30
w sali kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
  2. zmiany uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – MOK w Podkowie Leśnej z CKiIO w Podkowie Leśnej i utworzenia CKiIO w Podkowie Leśnej (aktualizacja Statutu CKiIO);
  3. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  4. przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Podkowa Leśna;
  5. ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania;
  6. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do przeprowadzania postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna;
  7. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna;
  8. zmiany uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
  9. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w celu realizacji porozumienia z Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.

VI. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej dotycząca ponownego postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutu prowadzenia działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta.

VII. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Analizy wniosków i zaleceń przedstawionych w audycie dotyczącym inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej”.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Sprawy różne.

X. Wolne wnioski.

XI. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/
Grzegorz Smoliński

Projekty uchwał

Przewodniczący Rady Miasta
/-/

Grzegorz Smoliński

 

Sprawdź również

XXV sesja Rady Miasta 18.02.2021

Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Miasta na dzień 18 lutego 2021 r. – program …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content