Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (07.02.2017) XXXIV Sesja Rady Miasta

(07.02.2017) XXXIV Sesja Rady Miasta

herb_podkowy

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję
XXXIV Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się
7 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Sprawozdania Komisji Rady Miasta z działalności w roku 2016.

VI. Sprawozdania z prac w roku 2016 radnych delegowanych przez Radę Miasta do reprezentowania miasta w organach powiatowych.

VII. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027;
 3. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 4. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna;
 5. zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna;
 6. zmiany uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury
  w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej (zmiana statutu CKiIO);
 7. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
 8. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
  w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
 9. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
 10. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna;
 11. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 r.

VIII. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną poprzedniej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście.

IX. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli wydatków bieżących koniecznych do funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej – kontrola porównawcza.

X. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII Sesji Rady Miasta.

XI. Interpelacje i zapytania radnych.

XII. Sprawy różne.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie Sesji.

 

 Projekty uchwał

   

Przewodniczący Rady Miasta
/-/

Grzegorz Smoliński

 

Sprawdź również

Dyżury radnych

Z powodu prac remontowych prowadzonych w Urzędzie Miasta w związku z termomodernizacją budynku, w terminie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna