Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (03.02.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

(03.02.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
odbędzie się
  3 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 18.30
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.        Otwarcie posiedzenia.

2.        Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027;
b) zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
c) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
d) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
e) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w  przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna;
f) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
g)  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 r.

3.   Przedłożenie sprawozdania z pracy Komisji w 2016 roku.

4.   Sprawy różne.

5.   Wolne wnioski.

6.   Zamknięcie posiedzenia.

   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Emilia Drzewicka

 

Sprawdź również

Relacja z XVLI Uroczystej Sesji Rady Miasta

  W sobotę 7 kwietnia br. o godz. 11.00 w Pałacyku Kasyno odbyła się XVLI …

 
 
MENU

Podkowa Leśna