Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr 9/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Zadanie 1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym, jako alternatywa wobec uzależnienia od używek i przemocy.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:  15.000,00 zł.

Sprawdź również

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o …

 
 

MENU

Podkowa Leśna