Ważne:

Nabór wniosków w ramach PROW

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” (limit dostępnych środków: 229 501zł);
I. Termin składania wniosków: od 18 kwietnia do 2 maja 2014r. do godz. 15:00.
II. Miejsce składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD – Zielone Sąsiedztwo ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Zielone Sąsiedztwo. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD – Zielone Sąsiedztwo www.zielonesasiedztwo.org.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl.    
IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD Zielone Sąsiedztwo. 
V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.
–  zgodność z przynajmniej 1 celem zapisanym w LSR;
–  uzyskanie min. 25 punktów na 50 możliwych do zdobycia – działanie „Odnowa i rozwój wsi”
VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.
Do wniosku wymagane jest dołączenie „Oświadczenia beneficjenta” dotyczącego przetwarzania i udostępniania danych oraz informacji dotyczących operacji.
Wzór dokumentu dostępny jest na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl

Pracownicy biura zapewniają bezpłatną pomoc przy wypełnieniu wniosku.
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Zielone Sąsiedztwo ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 22-724-58-90
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Sprawdź również

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami – …

 
 

MENU

Podkowa Leśna