Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

o przeprowadzeniu konsultacji

 

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 20016 r., poz. 239, 395), Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018.

 

 1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego na rok 2018. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

 1. Termin i formy konsultacji
 2. Konsultacje będą prowadzone w terminie od 31 października do 14 listopada 2017 roku.
 3. Uwagi do konsultowanego projektu należy składać na formularzu konsultacyjnym do dnia
  14 listopada 2017 r. do godz. 14.00 w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres: promocja@podkowalesna.pl;
  2. pisemnie na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41,05-807 Podkowa Leśna (liczy się data wpływu do Urzędu);
  3. osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, w godzinach pracy Urzędu;
 4. Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajduje się na stronie internetowej miasta (podkowalesna.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Podkowy Leśnej (www.bip.podkowalesna.pl) oraz jest dostępny w Urzędzie Miasta pok. nr 17.

 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński

 

Projekt uchwały

Formularz_zglaszania_uwag_Program_wspolpracy_2018

WYNIKI  KONSULTACJI

projektu „Programu Współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego” na rok 2018.

W dniach od 31 października 2017 r.  do 14 listopada 2017 r. odbyły się konsultacje do projektu „Programu Współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego” na rok 2018.

Ogłoszenie o konsultacjach, sposobie zgłaszania uwag i propozycji oraz termin, w jakim mogą być zgłaszane  uwagi zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Podkowa Leśna, stronie internetowej Miasta Podkowa Leśna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.  Dodatkowo zostało rozesłane drogą elektroniczną do organizacji pozarządowych.

W terminie konsultacji nie wpłynęły uwagi.

 Ponadto 16 listopada 2017 r. odbyło się Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych na którym został omówiony „Programu Współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego” na rok 2018.

Sprawdź również

Kolejny nabór wniosków projektów z zakresu przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020

Informujemy, że już w marcu br. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” będzie prowadziła kolejny nabór …

 
 

MENU

Podkowa Leśna