Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Kolejny nabór wniosków projektów z zakresu przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020

Kolejny nabór wniosków projektów z zakresu przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020

Informujemy, że już w marcu br. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” będzie prowadziła kolejny nabór wniosków projektów z zakresu przedsiębiorczości dofinansowanych z funduszy UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Środki w naborze będą przeznaczone na zakładanie działalności gospodarczej przez osoby zamieszkałe na obszarze jednej z trzech gmin tworzących LGD: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej.

,Dla osób planujących założyć własną firmę przewidziano 50 tysięczne premie. Podstawowym warunkiem jest przygotowanie wniosku wraz z biznesplanem, a następnie po podpisaniu umowy o dofinansowanie utworzenie i utrzymanie przez co najmniej 2 lata jednego miejsca pracy. Zgodnie z obowiązującym zasadami Programu duża uwaga, i co za sobą pociąga odpowiednia punktacja wniosków, skupiona jest na grupach defaworyzowanych określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju: młodzieży, osobach po 50 r.ż., kobietach, osobach niepełnosprawnych. Preferowane jest zakładanie nieuciążliwej działalności gospodarczej zgodnej z charakterem naszych miejscowości,  a w szczególności przyczyniające się do budowy infrastruktury turystycznej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej.

Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z warunkami pozyskania dotacji bezpośrednio w biurze LGD Zielone Sąsiedztwo. W lutym planowane jest także otwarte spotkanie o charakterze szkoleniowo – informacyjnym, na którym zostaną omówione zasady wypełniania dokumentów aplikacyjnych, w tym tworzenia biznesplanów.

Podział środków ma charakter konkursowy. O wyborze danego projektu decyduje Rada Oceniająca, która w każdym przypadku przeanalizuje zarówno spełnienie kryteriów formalnych, merytorycznych jak i stopień zgodności z LSR oraz oddziaływanie na rozwój lokalny. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach www.zielonesasiedztwo.pl oraz na facebooku. Zapraszamy do kontaktu z biurem LGD pod adresem e-mail: zielonesasiedztwo@gmail.com oraz pod tel. 22 724 58 90.

Sprawdź również

Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zatwierdzenia regulaminu Komisji Konkursowej

Zarządzenie 49/2019

 
 

MENU

Podkowa Leśna