Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Informacja o konsultacjach zmian w treści LSR

Informacja o konsultacjach zmian w treści LSR

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”  rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w  Lokalnych Kryteriach Wyboru.

Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje działające na tym obszarze. Na propozycje zmian czekamy od 7 do 21 stycznia  2019 r. do godz. 8:30. Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na adres mailowy: zielonesasiedztwo@gmail.com lub dostarczyć osobiście na piśmie na adres biura LGD Zielone Sąsiedztwo, ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna.

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie. Z góry dziękujemy za Państwa opinie.

Kryteria wraz z uzasadnieniem – tworzenie działalności, Kryteria wraz z uzasadnieniem – rozwój działalności

Dotychczasowe doświadczenie z czterech przeprowadzonych naborów na rozwój przedsiębiorczości na obszarze Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” wskazuje, że

1.       Wprowadzona zmiana nie wpływa na sumaryczną liczbę punktów w tym kryterium (maks. 10 pkt.)

2.       Wprowadzona zmiana nie wpływa na sumaryczną liczbę punktów w ocenie operacji dla tego działania (maks. 100 pkt.)

3.       Kryterium zachowuje dotychczasowe zasady dotyczące preferowania osób należących do grup defaworyzowanych

4.       Kryterium umożliwia adekwatną punktację wniosku w zależności o obiektywnej sytuacji Wnioskodawcy.

Uzasadnienie zmian w brzmieniu kryterium
Zmiana umożliwia skierowanie wsparcia do osób najbardziej potrzebujących, w przypadku których zachodzi kumulacja przynależności osoby do różnych kategorii grup defaworyzowanych. Posiadanie przez Wnioskodawcę trzech z wymienionych cech z kategorii defaworyzowanej oznacza otrzymanie maksymalnej liczby punktów w tym kryterium.

Sprawdź również

Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zatwierdzenia regulaminu Komisji Konkursowej

Zarządzenie 49/2019

 
 

MENU

Podkowa Leśna