FIO-Mazowsze Lokalnie 2017

Rozpoczął się nabór wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach trzech ścieżek FIO – Mazowsze Lokalnie 2017 zostanie rozdysponowane ponad 675 000 zł dla min. 150 wnioskodawców w formie dotacji od 1500 do 5000 zł.

Wnioski konkursowe należy składać w terminie od dnia 27 lutego do 20 marca 2017 roku.

Rodzaj i zakres rzeczowy realizowanych działań w ramach ścieżki

INICJATYWY ODDOLNE

W ramach ścieżki inicjatywy oddolne wspierane będą działania, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.  Przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji (od 1500 do 5000 zł),
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

WSPARCIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH

W ramach ścieżki wsparcie grup samopomocowych wspierane będą innowacyjne działania i mechanizmy samopomocowe w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu (pomoc dla samopomocy) oraz wyrównania szans.  Przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • w istotny sposób przyczynią się do zmiany trudnej sytuacji uczestników grupy,
 • zaproponowana forma działań jest nowa dla grupy/ wykracza poza działania dotychczas przez nią realizowane,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji (od 1500 do 5000 zł).

ROZWÓJ ORGANIZACJI

W ramach ścieżki rozwój organizacji wspierane będą młode stowarzyszenia, fundacje i kluby, tj. takie, które nie mają jeszcze 30 miesięcy od momentu zarejestrowania i które posiadają budżet roczny nie większy niż 25 000 zł lub też nie  miały jeszcze obowiązku przygotowania sprawozdania finansowego z uwagi na zbyt krótki okres działalności.

Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu długofalowych (co najmniej 12 miesięcznych) merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją). Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% mikrodotacji.

Przewidywane jest przyznanie dotacji organizacjom, które m.in.:

 • zaproponują spójny plan rozwoju, zawierający jasne cele i zgodne z profilem organizacji
  działania,
 • posiadają potencjał niezbędny do rozpoczęcia działalności społecznej,
 • wskażą w jaki sposób włączą własne zasoby w realizacje planu rozwoju,
 • dostrzegą zagrożenia w rozwoju swojej organizacji i zaproponują konkretne/adekwatne rozwiązania.

Więcej informacji: mazowszelokalnie.pl

Sprawdź również

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o …

 
 

MENU

Podkowa Leśna