Ważne:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Oddział w Warszawie Koło w Podkowie Leśnej
ul. Cicha 31, 05-807 Podkowa Leśna
Tel. 758-99-26

 

Koło TOnZ w Podkowie Leśnej
ul. Cicha 31, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 758-99-26
Przewodnicząca: Mirosława Ryczer

Cele statutowe organizacji: (§ 8,9,34)
1. pobudzanie inicjatywy społecznej w kierunku organizowania akcji ochrony zabytków i krzewienia wiedzy o zabytkach na swoim terenie
2. współdziałanie z organami ochrony zabytków na rzecz ochrony dóbr kultury oraz zgłaszanie wniosków w sprawie wpisywania obiektów godnych ochrony do rejestru zabytków
3. współpraca z miejscowymi władzami i samorządem terytorialnym w zakresie właściwego zagospodarowania i użytkowania obiektów zabytkowych oraz interweniowania w wypadku ich zagrożenia, w tym udział w postępowaniach administracyjnych na prawach strony,
4. wykonywanie funkcji społecznego opiekuna zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. zapobieganie wszelkimi sposobami niszczeniu zabytków na terenie swego działania oraz podejmowanie – w miarę możliwości – prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych pod nadzorem administracji państwowej i samorządowej służby konserwatorskiej
6. organizowanie odczytów, wystaw, wydawanie publikacji popularyzujących działalność Towarzystwa i ochronę dóbr kultury,
7. współpraca z instytucjami naukowymi, muzeami, bibliotekami i archiwami oraz środkami masowej informacji,
8. współpraca ze stowarzyszeniami regionalnymi, organizacjami młodzieżowymi, turystycznymi, zawodowymi i politycznymi na rzecz ochrony zabytków,
9. współpraca z odpowiednimi instytucjami i stowarzyszeniami zagranicznymi w porozumieniu z Zarządem Głównym Towarzystwa

Koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Podkowie Leśnej

Zostało reaktywowane 22 października 2006 w 25 rocznicę wpisania m. Podkowa Leśna do Rejestru Zabytków – układ urbanistyczny, zabudowa, zieleń.
Wpis miał miejsce 22 października 1981 r. pod nr 1194 na wniosek koła TOnZ w Podkowie Leśnej.
W proces przygotowania dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji zaangażowanych było wiele osób mieszkających w Podkowie Leśnej, jej okolicach i w Warszawie, którym zależało na zachowaniu unikalnego charakteru miasta-ogrodu i ochronie jego wartości urbanistycznych, architektonicznych, krajobrazowych i kulturowych.

Sprawdź również

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzeniu Ministra …

 
 

MENU

Podkowa Leśna