Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Organizacje pozarządowe / „Pośrodku Żywota – Towarzystwo Pieśni Dawnej”

„Pośrodku Żywota – Towarzystwo Pieśni Dawnej”

z siedzibą w Podkowie Leśnej przy ul. Sokolej 32.


http://www.posrodkuzywota.pl

 

1. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego uzyskało w dniu 20 lutego br. wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS: 000251344.

2. Decyzją WUS w Warszawie otrzymało numer identyfikacyjny REGON: 140477179; rodzaj działalności wg PKD: 9231C (Działalność Filharmonii, Orkiestr i Chórów).

3. Celem Towarzystwa jest działalność społeczno-kulturalna w następujących postaciach:

a. kultywowanie obyczaju wspólnego śpiewania, w ramach wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

b. popularyzowanie w kraju i za granicą dawnej i tradycyjnej muzyki polskiej, w ramach działań na rzecz podtrzymywania tradycji, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej;

c. popularyzowanie w Polsce dawnej muzyki i kultury innych krajów, w ramach działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

d. docieranie z żywymi wykonaniami muzyki dawnej oraz wiedzą o kulturze dawnych wieków do młodzieży, w ramach działalności oświatowej i wychowawczej;

e. docieranie z żywymi wykonaniami muzyki dawnej do społeczności lokalnych w małych miastach i wsiach, do grup w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz do osób niepełnosprawnych, w ramach działań na rzecz wyrównywania szans na dostęp do żywej kultury tych społeczności, grup i osób;

f. wspieranie idei aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, a w szczególności wspieranie ruchu amatorskiego wykonawstwa muzyki dawnej.

http://www.posrodkuzywota.pl

Sprawdź również

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzeniu Ministra …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content