Strona Główna / Miasto-Ogród / Pozyskane dotacje

Pozyskane dotacjeTytuł projektu: Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Priorytet: Priorytet III – Regionalny system transportowy
Działanie: Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa
Nr i data umowy: UDA-RPMA.03.01.00-14-040/08/00 z dnia 31.12.2015 r.
Termin realizacji projektu: 01.12.2008 – 30.09.2015
Wartość całkowita: 1 252 747,66 PLN
Wartość dofinansowania: 712 536,34 PLN

Ogólny opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu ulicy Bukowej w Podkowie Leśnej. W układzie komunikacyjnym miasta przedmiotowy odcinek drogi stanowi najważniejsze połączenie drogowe w układzie wchód – zachód. Ulice łączą centrum miasta z drogą wojewódzką nr 720 (połączenie Podkowy Leśnej z Otrębusami) oraz dają możliwość dojazdu do drogi wojewódzkiej 719 (do Pruszkowa, Warszawy) oraz do drogi krajowej nr 8 (do Nadarzyna).

Przedmiotowa droga jest głównym połączeniem do centrum miasta dla mieszkańców Podkowy Leśnej Wschodniej. W szerszym ujęciu poprzez kolejkę WKD (z przystankiem głównym w centrum miasta) mieszkańcy Podkowy Leśnej uzyskują połączenie z Warszawą i Grodziskiem Mazowieckim. Układ urbanistyczny miasta – ogrodu Podkowy Leśnej, którego sieć połączeń drogowych stanowi istotny element, jest unikalny w skali kraju (na ten fakt zwrócono już uwagę w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku) i z tego powodu decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 22.10.1981 r. podlega on ochronie konserwatorskiej.

Początek przebudowy dróg przyjęto na skrzyżowaniu al. Lipowej z Bukową. Koniec odcinka objętego inwestycją zlokalizowany jest na granicy Podkowy Leśnej. Łączna długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi 1.006,00mb. Przebudowa polega na modernizacji nawierzchni jezdni, wymianie krawężników, wykonaniu nawierzchni odcinków ulic poprzecznych, wykonaniu nawierzchni wjazdów, wykonaniu drenu z tłucznia kamiennego umożliwiającego prawidłowe odwodnienie ulicy Bukowej. Ponadto wzdłuż ulicy Bukowej zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika, a na odcinku od ul. 11 Listopada do końca przedmiotowego odcinka drogi zostanie wykonany nowy chodnik.

Cel projektu:

Ogólnym celem projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na terenie którego realizowana będzie inwestycja, rozwój społeczno – gospodarczy Podkowy Leśnej, podniesienie jakości życia mieszkańców miasta i osób przyjeżdżających oraz tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju. Przebudowa drogi w ciągu ulic: Bukowej oraz jej połączenie z drogą powiatową nr 1502W realizuje kilka celów szczegółowych, które dla miasta i powiatu należą do priorytetowych:

  • stymulacja rozwoju gospodarczego miasta i regionu,
  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, komfortu jazdy
  • oszczędność czasu podróży w przewozach pasażerskich
  • ograniczenie liczby wypadków drogowych
  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko,
  • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,
  • zmniejszenie natężenia hałasu.

bukowa

bukowa

bukowa

Projekt pn. „Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet III – Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa.

****

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowa Leśna
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Priorytet: Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie: Działanie 6.1 – Kultura
Nr i data umowy: RPMA.06.01.00-14-051/14/00 z dnia 25.05.2015 r.
Termin realizacji projektu: 01.01.2015 – 30.06.2015
Wartość całkowita: 881 741,51 PLN
Wartość dofinansowania: 749 480,28 PLN

Ogólny opis projektu:

Założeniem projektu jest utworzenie i rozwój systemu oznakowania (zarówno w przestrzeni wirtualnej jak i rzeczywistej) obszaru atrakcyjnego kulturowo – Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Jego podstawą będzie dziedzictwo kulturowe Podkowy Leśnej, na które składają się m.in. wyjątkowy w skali europejskiej układ urbanistyczny odpowiadający architekturze miast ogrodów, których idea zrodziła się w Anglii pod koniec XIX wieku. System ten oparty będzie z jednej strony na tradycyjnych elementach systemu oznakowania całego obszaru atrakcyjnego kulturowo (całego Miasta Podkowa Leśna), takich jak: oznakowanie lokalizacji instytucji kultury (plan miasta, pylony kierujące, nośniki z nazwami ulic i piktogramami), oznakowanie lokalizacji zabytków, oznakowanie lokalizacji obiektów użyteczności publicznej, oznakowanie lokalizacji terenów zielonych (panel z mapą lasu i ścieżkami turystycznymi i rekreacyjnymi, w tym piesze rowerowe i konne), oznakowanie lokalizacji ulic (plan miasta, nośniki z nazwami ulic).

W ramach systemu powstaną także panele z miejscem na plakaty i ogłoszenia oraz słupy ogłoszeniowe, a na wjeździe do miasta z czterech stron powstaną pylony wjazdowe z informacją o mieście oraz herbem.

System ma pomagać w orientacji przestrzennej zwłaszcza przyjezdnym, uwypuklać specyfikę miasta, jego charakterystyczny układ ulic i przestrzeni publicznych. Wprowadzenie systemu w Podkowie Leśnej dostarczy turystom, kierującymi się na obszary atrakcyjne turystycznie (ze względu na atrakcje kulturowe) i przyrodniczo (zieleń miejska oraz sąsiedni Las Młochowski) dodatkowej wiedzy na temat zabytków, przyrody, historii, architektury oraz znanych mieszkańców miasta, i skłoni ich do pozostania w nim przez jakiś czas, zwiedzenia jego zabytków (np. wille). System pozwoli z łatwością odnaleźć się turyście w terenie oraz zlokalizować interesujące go atrakcje kulturalne.

Poza tradycyjnym systemem oznakowania, zrealizowana zostanie aplikacja informatyczna oraz strona www kompatybilna funkcjonalnie z mobilnym przewodnikiem.

Cel projektu:

Poprawa dostępności informacji o atrakcyjnym obszarze dziedzictwa kulturowego jakim jest Miasto Ogród Podkowa Leśna, celem wykorzystania niewątpliwych atutów jego oferty kulturowej.

sim

sim

Projekt pn. „Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowa Leśna” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1 – Kultura.

***

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

Sprawdź również

Zmiana stawek za wywóz odpadów komunalnych

Na podstawie uchwały nr 108/XVIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 stycznia 2016 r. …

 
 
MENU

Podkowa Leśna