Ważne:

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna na rok 2018/2019 przewidziana jest dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,  z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” należy składać do dnia 12 października 2018 r. do Dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019.

Wniosek można pobrać tutaj.

Sprawdź również

PRZEJAZDY RODZINNE W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 2019 R.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w okresie ferii zimowych 2019 r. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna