Wniosek do budżetu Miasta

Realizując zasadę uczestnictwa społeczeństwa w przygotowaniu projektu budżetu, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zaprasza wszystkich Mieszkańców zainteresowanych rozwojem miasta do składania wniosków z propozycjami zadań przewidzianych do realizacji w roku 2019.

Wnioski mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje. Należy je składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna lub wysłać pocztą w terminie do dnia 30 września. Można je również przesyłać drogą elektroniczną na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl. Każdy wniosek powinien zawierać nazwę zadania,  jego krótką charakterystykę, uzasadnienie realizacji oraz w miarę możliwości szacunkowy koszt.

Propozycje i sugestie Mieszkańców zostaną przeanalizowane pod kątem celowości oraz możliwości ich zrealizowania. Złożenie wniosku nie oznacza automatycznego uwzględnienia proponowanych wydatków w projekcie budżetu.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

Sprawdź również

Nagroda dla Podkowy Leśnej

W Krakowie w dniach 8-9 kwietnia odbywa się V Europejski Kongres Samorządów, zorganizowany przez Forum …

 
 

MENU

Podkowa Leśna