Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Strategia Rozwoju Miasta Podkowa Leśna

Strategia Rozwoju Miasta Podkowa Leśna

Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014

Opinie mieszkańców Miasta Podkowa Leśna nt. warunków życia i jakości usług publicznych – Raport z badań

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Na Lata 2005-2014

 

14 listopada 2013

Szanowni Mieszkańcy,

w dniu 14 listopada 2013 roku na sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej radni jednomyślnie (14 głosów za) przyjęli tekst zaktualizowanej Strategii rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025.

Treść dokumentu została wypracowana w sposób partycypacyjny podczas 13 otwartych spotkań mieszkańców, radnych i przedstawicieli urzędu miasta – pomiędzy październikiem 2011 a czerwcem 2012 roku. Przebieg i efekty każdego spotkania były na bieżąco relacjonowane w zakładce poświęconej aktualizacji strategii – na stronie internetowej miasta. Załącznikiem do sprawozdań ze spotkań były kolejne wersje diagnozy sytuacji oraz zapisów celów i zadań strategii, z zaznaczeniem ostatnio poczynionych zmian. Krótkie relacje z tego procesu pojawiały się w Biuletynie Urzędu Miasta. Pozwoliło to zainteresowanym mieszkańcom i organizacjom społecznym na pisemne wyrażenie opinii o gotowym dokumencie w trakcie formalnych konsultacji, które trwały do 20 września 2012 r. W dniu 15 października 2012 r. Burmistrz Miasta skierowała ostateczny projekt dokumentu do Rady Miasta i od tego czasu był on przedmiotem dyskusji na licznych posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miasta.

Z perspektywy zakończonej pracy dziękujemy wszystkim uczestnikom tego procesu za udział w spotkaniach, wyrażanie poglądów, zgłaszanie uwag i sugestii – co pozwoliło sformułować jego ostateczną wersję. Dziękujemy Pani Burmistrz Miasta za wyjście z inicjatywą, za stworzenie sprzyjających warunków do pracy i wspieranie jej na każdym etapie. Mamy przekonanie, że przyjęta przez radnych Strategia Miasta stanowi zrównoważoną odpowiedź na aktualne i przewidywane potrzeby jego mieszkańców, a sam dokument będzie akceptowalną przez kolejne lata wytyczną dla podejmowanych w mieście działań.

Moderatorzy procesu aktualizacji Strategii i redaktorzy dokumentu

Adriana Skajewska – specjalista w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, mieszkanka miasta

Tomasz Potkański – mieszkaniec, wolontariusz, reprezentant strony społecznej

 

15 października 2012

Strategia zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna na lata 2012-2025 (aktualizacja)

(Dokument finalny po zakończeniu procesu konsultacji społecznych przesłany do Rady Miasta. W treści naniesiono kolorem propozycje zmian uwzględnionych w wyniku konsultacji )

 

Uwagi Prof. Andrzeja Tyszki

Odpowiedź Burmistrza Miasta na uwagi Prof. Andrzeja Tyszki

Odpowiedź moderatorów procesu aktualizacji Strategii na uwagi Prof. Andrzeja Tyszki

Uwagi Ligi Ochrony Przyrody

Odpowiedź Burmistrza Miasta na uwagi Ligi Ochrony Przyrody

Odpowiedź moderatorów procesu aktualizacji Strategii na uwagi Ligi Ochrony Przyrody

 

——————————————————–

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczono tekst Strategii zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna na lata 2012-2025. Tekst powstał w wyniku aktualizacji zapisów poprzedniej Strategii uchwalonej w 2005 roku oraz uwzględnia wyniki dyskusji na spotkaniach strategicznych jakie odbyły się w okresie od października  2011 r. do czerwca 2012 r.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Załączony tekst jest naszą – moderatorów propozycją treści do ostatecznego uzgodnienia. Zachęcam Państwa do zapoznania z jego treścią oraz o zgłoszenie ew. uwag lub sugestii i wniosków.

Uwagi i wnioski uprzejmie proszę kierować na adres Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna lub przesyłać drogą mailową na adres urzędu: urzadmiasta@podkowalesna.pl w terminie do dnia 20 września 2012 r.

Burmistrz Miasta po rozpatrzeniu uwag i wniosków przekaże treść Strategii do Rady Miasta celem podjęcia Uchwały.

Przypominam jednocześnie, że dokumentem uzupełniającym do Strategii, choć niezwykle ważnym, są Plany Realizacyjne do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Oba dokumenty wzajemnie się uzupełniają, a zależność pomiędzy nimi została opisana we wprowadzeniu do Strategii. W zasadniczym rozróżnieniu Strategia … kończy się listą celów szczegółowych wraz z przypisanymi im wskaźnikami monitorowania ich osiągnięcia i przypisaną im listą zadań realizujących poszczególne cele. Plany realizacyjne … są z kolei zbiorem kart zadań realizujących cele strategiczne, zawierających szczegółowy opis sposobu wykonania zadania, osoby odpowiedzialne za jego wykonanie, sposób etapowania oraz zakładany budżet, w tym zawiera harmonogram finansowy realizacji Strategii w kolejnych latach jej obowiązywania.

Serdecznie pozdrawiam

Adriana Skajewska – koordynator ds. aktualizacji Strategii Miasta

 

——————————————————–

29 czerwca 2012

Spotkanie 13 ws. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej


Sprawozdanie ze spotkania nr 13

Misja i Wizja rozwoju Miasta Ogrodu w perspektywie roku 2025

Prezentacja na zakończenie procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta – podsumowanie

 

Plany realizacyjne do Strategii Zrównoważnonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2012-2025 (projekt do dyskusji z 22.06.2012 roku)

Plany realizacyjne do Strategii Zrównoważnonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2012-2025 (projekt po spotkaniu 29.06.2012 roku)

13 kwietnia 2012

Spotkanie 12 ws. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej


Sprawozdanie ze spotkania nr 12

Prezentacja pt. „JUKAWA Co dalej? Metoda analizy”

Analiza wyników dyskusji i głosowania w sprawie priorytetyzacji zadań realizujących cele Strategii

23 marca 2012

Spotkanie 11 ws. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej


Sprawozdanie ze spotkania nr 11

Prezentacja pt. Kierunki rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej w latach 2012 -2025

Prezentacja pt. Strategia rozwoju Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 2011-2015

Prezentacja wprowadzająca do omówienia celów szczegółowych i zadań w obszarze rozwój społeczny (kontynuacja) oraz rozwój gospodarczy

Zadania w obrębie celu strategicznego nr 1 – nowoczesna infrastruktura komunalna – wersja bez komentarzy

Zadania w obrębie celu strategicznego nr 1 – nowoczesna infrastruktura komunalna – wersja z naniesionymi komentarzami

9 marca 2012

Spotkanie 10 ws. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej


Sprawozdanie ze spotkania nr 10

Prezentacja wprowadzająca do omówienia celów szczegółowych i zadań w obszarze Rozwój Społeczny

Prezentacja – Rada Rodziców Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

 

17 lutego 2012

Spotkanie 9 ws. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej


Sprawozdanie ze spotkania nr 9

Prezentacja wprowadzająca do tematyki zagospodarowania kluczowych fragmentów centrum miasta, estetyki miasta, cmentarza. Cele szczegółowe: ochrona zabytkowego charakteru miasta i przestrzeganie prawa lokalnego, rozbudowa istniejącego lub budowa nowego cmentarza

 

3 lutego 2012

Spotkanie 8 ws. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej


Sprawozdanie ze spotkania nr 8

Prezentacja wprowadzająca do tematyki dróg w Podkowie Leśnej – Cel szczegółowy: Bezpieczne ulice o satysfakcjonującej mieszkańców nawierzchni

 

13 stycznia 2012

Spotkanie 7 ws. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej


Sprawozdanie ze spotkania nr 7

Uaktualniony harmonogram przyszłych spotkań – po spotkaniu nr 7

Zadania w obrębie celu szczegółowego – Promocja zachowań pro-ekologicznych

Zadania w obrębie celu szczegółowego – Wykorzystanie Lasu Młochowskiego oraz ochrona jego zasobów

Zadania w obrębie celu szczegółowego – Zachowanie i odnowa drzewostanu


4 stycznia 2012

Spotkanie 6 ws. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej

 

Sprawozdanie ze spotkania nr 6

Uaktualniony harmonogram przyszłych spotkań

Wyniki dyskusji nt. listy celów szczegółowych (wymiar gospodarczy i społeczny)

Propozycja listy zadań w ramach omawianego celu szczegółowego –  Całościowe uregulowanie stosunków wodnych na terenie miasta i ochrona wód gruntowych

Prezentacja p. Artura Tusińskiego (plik *.pdf 11,9 MB)

 

16 grudnia 2011

Spotkanie 5 ws. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej


Sprawozdanie ze spotkania nr 5

Uaktualniony harmonogram przyszłych spotkań

Cele strategiczne i szczegółowe – podsumowanie dyskusji na spotkaniu nr 5

Wizja Rozwoju Miasta – wypracowany dokument na spotkaniu nr 5

Wizja Rozwoju Miasta – propozycja wysłana przed spotkaniem

 

2 grudnia 2011

Spotkanie 4 ws. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej

 

Sprawozdanie ze spotkania nr 4

Wersja wzbogacona tabeli SWOT przedyskutowanej na spotkaniu nr 4

 

16 listopada 2011

Spotkanie 3 ws. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej


Sprawozdanie ze spotkania nr 3

Wersja wzbogacona tabeli SWOT przedyskutowanej na spotkaniu nr 3

Wstępna wersja tabeli SWOT przedyskutowana na spotkaniu nr 3

7 listopada 2011

Spotkanie 2 ws. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej

Poniżej przedstawiamy ogólny raport z przebiegu spotkania oraz prezentację.

Sprawozdanie ze spotkania nr 2 (07.11.2011 r.)

Prezentacja: Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej, Spotkanie 2: Analiza aspektów środowiskowych i infrastrukturalnych. (8,44 MB, *.pdf)

Lista osob na spotkaniu 2 ws

 

28 października 2011

Spotkanie 1 ws. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej

Poniżej przedstawiamy ogólny raport z przebiegu spotkania oraz prezentację.

Sprawozdanie ze spotkania nr 1 (28.10.2011 r.)

Prezentacja: Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej, Spotkanie 1: Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej  (6,58 MB, *.ppt)

Lista osob na spotkaniu 1 ws

Sprawdź również

Warsztaty w ramach projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”

W sobotę 3 grudnia br. zapraszamy do Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na ulicę Świerkową …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content