Ważne:

Kompostujesz – zyskujesz

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z poźn. zm.) można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Ze zwolnienia może skorzystać każdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, który wszystkie bioodpady będzie gromadzić we własnym kompostowniku.

Aby skorzystać z ulgi należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulga z tytułu kompostowania wynosi 0,60 zł za każdy m3 zadeklarowanej zużytej wody. Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.podkowalesna.pl lub w Urzędzie Miasta.

Przypominamy, że deklaracja kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach i uzyskanie ulgi w opłatach za odbiór odpadów są równoznaczne z tym, że z tych gospodarstw nie będą odbierane brązowe worki z bioodpadami, zarówno sprzed posesji, jak i w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Nie dotyczy to odbioru trawy i liści. Mieszkańcy, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów, nadal będą mogli odwozić te odpady do PSZOK’u oraz korzystać z dodatkowych zbiórek akcyjnych organizowanych przez Urząd Miasta.

Kompostowanie jest najprostszym i najtańszym sposobem na pozbycie się odpadów organicznych, a jednocześnie umożliwia uzyskania wartościowego nawozu do ogrodu. Kompostować możemy m.in.: odpady po warzywach i owocach, resztki produktów mleczarskich, skoszoną trawę, opadłe liście, skorupki po jajkach. Pożądane są fusy z kawy i herbaty, które przywabiają do kompostownika pożyteczne dżdżownice, napowietrzające i wzbogacające glebę w enzymy. Natomiast kompostowaniu nie powinny podlegać, m.in. odpady pochodzenia zwierzęcego, czyli kości, mięsa, całe jaja, tkaniny, materiały nieorganiczne, sztuczne materiały organiczne, papierosy oraz materiały zawierające toksyczne związki organiczne. Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny. Bioodpady stanowią ok. 70% naszych domowych śmieci. Poprzez kompostowanie możemy zmniejszyć ogólną ilość odpadów kierowanych na składowiska o 30-50%.

Zakładając przydomowy kompostownik, należy pamiętać, aby jego usytuowanie nie było uciążliwe dla domowników i dla sąsiadów. Kwestie prawne reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r.  § 36 wskazuje szczegółowe warunki lokalizacji tego typu urządzeń. 

Zachęcamy zatem wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy mają taką możliwość, do założenia kompostownika przydomowego.

Mieszkaniec, który chce skorzystać z ulgi powinien wypełnić deklarację i złożyć ją osobiście w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, przesłać ją na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna lub przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Podkowa Leśna, na Platformie Usług Administracji Publicznej pod adresem http://epuap.gov.pl poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały lub na adres poczty elektronicznej: urzadmiasta@podkowalesna.pl.

Zał. 1 Deklaracja – gospodarowanie odpadami komunalnymi (link otwiera się w nowej zakładce)

Zał. 2 Deklaracja – gospodarowanie odpadami komunalnymi- domki letniskowe (link otwiera się w nowej zakładce)

Sprawdź również

Próbne uruchomienie syren alarmowych

Starostwo Powiatu Grodziskiego informuje, że w związku z ukończeniem kolejnego etapu budowy Systemu Alarmowania i …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content