Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / INFORMACJA O PLANOWANYM WYSTĄPIENIU MIASTA PODKOWA LEŚNA O DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW DLA JST ORAZ MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA O PLANOWANYM WYSTĄPIENIU MIASTA PODKOWA LEŚNA O DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW DLA JST ORAZ MIESZKAŃCÓW

Miasto Podkowa Leśna planuje przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-049/17.

W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe:

 • wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych,
 • wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w ramach lokalnych źródeł ciepła tj. kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.

 

Wspierane będą inwestycje w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych. Kotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

 

Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb
i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny, tak aby czynnikiem decydującym o wyborze takich inwestycji był najlepszy stosunek wykorzystania zasobów do osiągniętych rezultatów. Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych lub otrzymanie świadectw energetycznych, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych. Tym samym osoby fizyczne deklarujące uczestnictwo w projekcie muszą poddać się opracowaniu świadectwa energetycznego wraz z kartą efektu ekologicznego. Miasto Podkowa Leśna przeprowadzi takie badania w połowie maja 2017 br. Projekty oceniane będą głównie w oparciu o kryterium osiągniętych efektów ekologicznych (wpływ na redukcję CO2
i PM 10). Informacje te ujęte zostaną w kartach efektu ekologicznego.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2017 roku.

Maksymalny poziom dofinansowania dla wymiany kotłów dla mieszkańców wynosi 80%, jednakże nie więcej niż 7.000,00 PLN.

Katalog kosztów kwalifikowanych:

 • Prace przygotowawcze, w szczególności wydatki na przygotowanie dokumentacji projektu (wymaganej prawem krajowym lub wspólnotowym, bądź przez IP) do 5% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym m.in.:
  • przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań geologicznych, archeologicznych, itp.),
  • przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy, itp.,
  • przygotowanie studium wykonalności,
  • przygotowanie audytu energetycznego lub świadectwa energetycznego oraz audytu ex-post,
  • przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko,
  • koszt przygotowania przetargu, w tym dokumentacji przetargowej.
 • Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w szczególności:
  • przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,
  • prace ziemne,
  • prace budowlano-montażowe,
  • prace instalacyjne,
  • prace rozbiórkowe,
  • prace związane z przywróceniem stanu pierwotnego terenu na którym prowadzone były działania związane z realizacją projektu,
  • prace wykończeniowe,
  • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
  • zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
  • zakup i modernizacja sprzętu i wyposażenia wraz z montażem, integralnie związanych
   z projektem,
  • nadzór inwestorski i/lub autorski w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,
  • koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z jego realizacją nie mogą przekroczyć 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości nie większej niż 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub nie mogą przekroczyć 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN. Na działania informacyjno-promocyjne kwalifikowalne są wyłącznie wydatki dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu,
  • koszt racjonalnych usprawnień zdefiniowany w załączniku do regulaminu konkursu.

 

Katalog kosztów niekwalifikowanych:

 • koszty związane z zakupem/modernizacją kotłów grzewczych opalanych węglem;
 • wydatki poniesione na sieci przewodów wraz z armaturą oraz odbiorniki ciepła;
 • wydatki na termomodernizację budynku;
 • zakup środków transportu;
 • zakup lokalu lub nieruchomości;
 • budowa nowych budynków;
 • wkład własny niepieniężny;
 • koszt usług doradczych wykraczających poza wymogi przygotowania dokumentacji projektu;
 • wydatki poniesione na dokumenty o charakterze planistycznym, takie jak Program Rewitalizacji czy Program Gospodarki Niskoemisyjnej nie mogą stanowić kosztów kwalifikowalnych w projekcie;
 • koszty pośrednie, w tym m.in. wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą;
 • koszty związane z zaangażowaniem personelu.

 

Szczegółowych informacji udziela p. Marcin Bzdyra

Tel.: 505-123-147

Email: marcin.bzdyra@podkowalesna.pl

Deklaracja przystąpienia do projektu

Sprawdź również

Planowane wyłączenia prądu w Podkowie Leśnej

2018-04-16 11:00 2018-04-16 13:00 2 godziny • ul. Jelenia od nr 1 i 4 do …

 
 
MENU

Podkowa Leśna