Informacja dotycząca wody

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do pytań jakie Państwo kierujecie do urzędu w sprawie przydatności wody spożycia i informacji co do rzekomej jej złej jakości uprzejmie informuje, że nie było i nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia, a woda z wodociągów nadaje się wprost z kranu do spożycia. Stan jakości wody jest stale monitorowany poprzez wykonywanie równolegle badań przez dwa różne laboratoria.  Chodzi tutaj o możliwie dokładną analizę i wykluczenie błędów pomiaru oraz  błędów spowodowanych niewłaściwym, bez zachowania standardów sanitarnych, poborem próbki wody. 

Eksploatator podkowiańskiej sieci wodociągowej, po otrzymaniu wiadomości telefonicznej (godz. 8:11 w dniu 8 lutego br) z PSSE Grodzisk o obecności mikroorganizmów w wodzie w ilości pow. 300 jtk/ml przy zalecanej do 100 jtk/ml na sieci wodociągowej i 200 jtk/ml w kranie końcowego użytkownika, podjął natychmiastowe profilaktyczne środki zaradcze. Komunikat wraz z decyzją dotarł do naszej siedziby ponad 3 godziny później, czyli po fizycznym przechlorowaniu wodociągu. Zatem warunek z Komunikatu PSSE został spełniony zanim fizycznie decyzja dotarła do Urzędu.

Ponadto, w ubiegłym miesiącu pobrano z SUW Brwinów 15 017 m3 wody, a wyprodukowano na SUW Podkowa 6 900 m3. Woda wymieszana w tych proporcjach nie powinna budzić obaw. Tym niemniej zdecydowano o podjęciu profilaktycznych działań zaradczych. 11 lutego b.r. ponownie pobrano do przebadania wodę. W tej próbie nie wykryto obecności mikroorganizmów. Protokół z badań w załączeniu.  

W przypadku stwierdzenia złej jakości wody przez laboratorium wykonujące badania dla PSSE w Grodzisku Mazowieckim, czy jakiekolwiek inne, wykonane na zlecenie Urzędu Miasta lub eksploatatora sieci i kategoryczne stwierdzenie braku przydatności wody do spożycia przy jednoczesnym braku wątpliwości co do jakości sposobu poboru wody do próbki,  Mieszkańcy naszego miasta byliby o tym fakcie niezwłocznie poinformowani,  poprzez system powiadomień jak i komunikaty na stronach www miasta jak i ogłoszenia wywieszone na tablicach oraz w jednostkach organizacyjnych miasta.  Firma konserwująca podejmuje działania w sposób ciągły,  Urząd Miasta prowadzi nadzór nad prowadzonymi czynnościami, aby uniknąć tego typu sytuacji.

Burmistrz Miasta
Artur Tusiński

Sprawdź również

PGE – PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU

Informacja o wyłączeniach prądu w Podkowie Leśnej dnia 27, 28 i 29 maja 2019 r. …

 
 

Privacy Preference Center

MENU

Podkowa Leśna