Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / INFORMACJA w/s odwołania byłej dyrektor CKIO

INFORMACJA w/s odwołania byłej dyrektor CKIO

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 1.06.2020 r., informuję, że 22 lutego br. odbędzie się pierwsza rozprawa z powództwa Pani Aliny Witkowskiej odwołanej ze stanowiska dyrektora CKIO w Podkowie Leśnej, przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Na dzień składania odpowiedzi na pozew, strona pozwana przez byłą dyrektor, czyli Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, w imieniu którego działa burmistrz, zgłosiła do sprawy 27 świadków. W tym 22 obecnych i byłych pracowników CKiIO, którzy zdecydowali się zeznawać w swojej sprawie. Od momentu nagłośnienia przez byłą dyrektor sprawy w przestrzeni publicznej, do pozwanego zgłosili się kolejni byli pracownicy CKiIO, deklarujący chęć złożenia zeznań przed sądem.

Zarządzeniem z 4 lutego 2020 r. http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2020/02/zarz-13-2020.pdf odwołano dyrektor CKiIO. W uzasadnieniu wskazano jako przyczyny odwołania naruszenie przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem mające charakter ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, polegające na:

– naruszeniu czci i godności pracowników oraz osób współpracujących na innej podstawie niż stosunek pracy, przejawiającym się publicznym, na forum załogi, piętnowaniem, poniżaniem i ośmieszaniem pracowników i osób współpracujących,

– zachowaniu prowadzącym do dyskryminowania pracowników ze względu na narodowość, których celem lub skutkiem było  naruszenie godności pracownika – cudzoziemca i stworzenie wobec niego poniżającej i upokarzającej atmosfery,

– nieprzestrzeganiu zasad czasu pracy czy ustalanie harmonogramu czasu pracy na kolejne następujące po sobie 21 dni kalendarzowych bez zachowania prawa do odpoczynku,  

Późniejsza kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, w 5 wyrywkowo kontrolowanych przypadkach, potwierdziła nieprawidłowości (czyli we wszystkich kontrolowanych) – więcej http://www.ckiopodkowa.naszbip.pl/kontrole/news/protoko-kontroli-pastwowej-inspekcji-pracy ).

4 grudnia ubiegłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w trybie niejawnym wydał wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonego przez byłą dyrektor zarządzania burmistrza miasta – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0898191050

Wyrok WSA jest nieprawomocny.

1 lutego br. do urzędu miasta wpłynął wyrok wraz z uzasadnieniem, w związku z tym iż w ocenie organu i służb prawnych Wojewódzki Sąd Administracyjny wszedł w kompetencje Sądu Powszechnego – zarzucając zarządzeniu o odwołaniu „ brak należytego” uzasadnienia, a także niewykazania „by zostało przeprowadzone jakiekolwiek postępowanie wyjaśniającego”, postanowiłem wnieść skargę kasacyjną od wyroku. 

W uzasadnieniu wyroku sąd wyjaśnił, że zarządzenie organu wykonawczego gminy o odwołaniu dyrektora instytucji kultury może podlegać zaskarżeniu, ale samo zarządzenie mimo stwierdzenie jego nieważności jest skuteczne i rozwiązało stosunek pracy. Nie ma  mowy o powrocie byłej dyrektor na stanowisko czy wypłacie odszkodowania czy jakiegokolwiek roszczenia w stosunku do CKiO. Odwołany dyrektor może kwestionować samo zarządzenie, jednak praw pracowniczych może dochodzić jedynie przed sądem pracy.

Jesteśmy małą społecznością, w której informacje rozchodzą się niezwykle szybko, a wiele z nich zostaje w sposób nieuprawniony zdeformowanych tak, że tracą swój pierwotny sens i charakter.

Rozstrzyganie i ocena zarzutów z zakresu prawa pracy, naruszania kodeksu jest wyłączną kompetencją sądu pracy. Nie wyobrażam sobie, aby w zarządzeniu, (które jest publikowane w BiP) czy prawem wymaganych wystąpieniach do organizacji społecznych, których stanowisko nie jest w żaden sposób obligujące burmistrza, przytaczać całe historie, zdarzenia czy mnożyć przykłady naruszeń i zachowania niepożądanego.

To sąd wydaje wyroki, burmistrz jedynie podejmując decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy i trybie jego wypowiedzenia ma wyważyć wszystkie znane mu okoliczności i fakty. Stanąłem przede wszystkim po stronie pracowników, instytucji kultury i interesu miasta.

Wszystkim mającym zastrzeżenia czy obiekcje, zwracam uwagę, że okoliczności, fakty, zdarzenia z zakresu danych wrażliwych nie są im znane. Wiele osób wśród pracowników i byłych pracowników CKiIO zdecydowanych, by zeznawać przed sądem, to mieszkańcy naszego miasta. Część z nich wróciła do pracy w CKIO po odwołaniu byłej dyrektor. Nie mając pełnej wiedzy, łatwo można wygłosić pogląd, krzywdzący poszkodowanych czy w sposób nieuprawniony piętnujący stronę. To czy przyczyna odwołania jest rzeczywista i prawdziwa podlega ocenie jedynie sądu pracy. Posiedzenia sądowe są jawne.

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

 

 

Sprawdź również

Uwaga! SMOG! Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

W dniu 23.02.2021 r. na obszarze całego woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content