Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / dofinansowania dla osób fizycznych na zadania z zakresu OZE

dofinansowania dla osób fizycznych na zadania z zakresu OZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dniem 09.01.2017 r. otworzył program dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”.

Celem programu jest:

  • zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi,
  • propagowanie oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii,
  • upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.

Beneficjentami programu (strony umów o dofinansowanie z Funduszem) są osoby fizyczne. Jednemu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia jednego wniosku w formie dotacji na poszczególny rodzaj zadania.

Dofinansowanie może być udzielone w formie dotacji bądź pożyczki. Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia pomocy finansowej na to samo zadanie w różnych opisanych wyżej formach, na podstawie oddzielnych umów. Łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Intensywność dofinansowania

  1. Dla zadań o charakterze inwestycyjnym w formie dotacji:
  2. na zakup i montaż kolektorów słonecznych do 50% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000 zł dla jednego beneficjenta;
  3. na zakup i montaż pomp ciepła do 40% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 15 000 zł dla jednego beneficjenta;
  4. na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do 40% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 8 000 zł dla jednego beneficjenta,

z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 % kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki

  1. Dla zadań o charakterze inwestycyjnym w formie pożyczki do 100 % kosztu kwalifikowanego.

Regulamin programu, wzór wniosku oraz pełna lista załączników znajduje na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Więcej informacji udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl.

 

Sprawdź również

Zapraszamy mieszkańców Podkowy Leśnej na bezpłatne warszaty Zumby

Zumba

 
 
MENU

Podkowa Leśna