Ankieta PONE

Ankieta PONE Podkowa Leśna

 • A. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 • Władze Miasta Podkowa Leśna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności oraz mając na względzie strategiczne złożenia krajowe związane z wykorzystywaniem energii przez gospodarstwa domowe zostały zobligowane do sporządzenia inwentaryzacji do potrzeb Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Program ten jest dokumentem, na podstawie którego właściciele budynków (w szczególności gospodarstwa domowe) w danej gminie będą mogły aplikować o środki na wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację prywatnych budynków mieszkalnych lub usługowych. Sporządzenie pełnej inwentaryzacji źródeł ciepła jest warunkiem koniecznym do uczestniczenia w programie. Zważywszy na charakter inwentaryzacyjny i planistyczny PONE, brak wypełnienia ankiety w przyszłości będzie skutkował utrudnieniami lub wręcz brakiem możliwości aplikowania o środki w rządowym programie Czyste Powietrze. Co więcej niewystarczająca ilość ankiet może skutkować eliminacją Miasta Podkowa Leśna z programu. Prosimy zatem o wypełnienie niniejszej ankiety, bądź jej złożenie osobiście osobiście w Urzędzie Miasta lub przesłanie skanu pocztą elektroniczną na adres pone@podkowalesna.pl w terminie do 30 września 2018r.
 • W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, tel. 227592 100, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl. Niniejsza ankieta jest zbierana w celach statystycznych i planistycznych a zebrane dane będą stanowiły jedynie zasób potrzeb do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Podkowie Leśnej. Zebrane ankiety nie będą przekazywane do innych podmiotów, a po okresie 3 miesięcy od daty zakończenia ich zbierania, zostaną protokolarnie zniszczone. Państwa dane będą przetwarzane ręcznie i za pomocą systemów informatycznych i nie będą przekazywane poza obszar EOG. Ponadto mają Państwo prawo do: dostępu do danych (art. 15 RODO), sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO), ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO), przeniesienia danych (art. 20 RODO), wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • DANE LOKALIZACYJNE

 • C. DANE OBIEKTU – STAN ISTNIEJĄCY

 • m2
 • m3
 • C.3. ŹRÓDŁO CIEPŁA (KOCIOŁ)
 • w KW
 • C.4. WYKORZYSTYWANE PALIWO
 • D. DEKLARACJA UDZIAŁU Czy w przypadku uruchomienia dotacji z rządowego programu:

Sprawdź również

Wniosek do budżetu Miasta

Realizując zasadę uczestnictwa społeczeństwa w przygotowaniu projektu budżetu, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zaprasza wszystkich Mieszkańców …

 
 

MENU

Podkowa Leśna