Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Zapytanie ofertowe – pochylnia dla osób niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe – pochylnia dla osób niepełnosprawnych

Podkowa Leśna, dnia 24.04.2015 r.

Zapytanie ofertowe

 

Urząd Miasta Podkowa Leśna zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:

 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w następujących budynkach użyteczności publicznej:

  1. Urząd Miasta ul. Akacjowa 39/41
  2. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Błońska 50
  3. Liceum Ogólnokształcące ul. Wiewiórek 2/4.

Zakresem inwestycji objęte są:

1)      budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy elewacji bocznej budynku;

2)      wykonanie dodatkowego wejścia do budynku od strony elewacji bocznej:

a)      przebudowa chodnika od strony elewacji bocznej stanowiącego połączenie ulicy z wejściem dla niepełnosprawnego, ( zalecana kostka granitowa/ betonowa);

b)      remont opaski betonowej budynku ( kostka j.w.) od strony elewacji bocznej;

c)      rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie dodatkowego oświetlenia i instalacji alarmowej;

d)      remont wewnętrznej instalacji hydraulicznej w miejscu nowego wejścia dla osób niepełnosprawnych.

Krótki opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia składa się z:

 

1) wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego lub jej sprawdzenia w zakresie przebudowywanej części obiektu

2) Wykonanie dokumentację projektowo- kosztorysowej zgodnie z:

a)      Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

b)      Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

c)      Zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie

d)      Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

e)      innymi obowiązującymi przepisami prawa właściwymi dla przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

3) Dokumentacja projektowo- kosztorysowa powinna obejmować między innymi:

a)      Plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania ( 4 egz.) – zalecana forma zbliżona do projektu budowlanego lub projektu budowlanego w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę;

b)      Przedmiary robót ( 4egz)

c)      projekt remontu/ przebudowy instalacji elektrycznej z uwzględnieniem oświetlenia dodatkowego wejścia do budynku i instalacji alarmowej ( 4 egz)

d)     specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ( 4 egz)

e)      harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji dokumentacji ( 4 egz)

f)        inne konieczne opracowania związane z projektem ( 4 egz)

g)      kosztorysy inwestorskie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( 4 egz)

h)      opracowanie zbiorczych zestawień kosztorysów inwestorskich

i)        dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z przedmiarem i specyfikacjami technicznymi w wersji elektronicznej ( na płycie CD), w formacie PDF ( 2 egz. )

 

4) Koniecznym jest by dokumentacja projektowa obejmowała:

a)      projekty budowlane w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

b)     projekty wykonawcze w zakresie zgodnym z § 5 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r, o którym mowa w pkt 3 ppkt1)

c)      przedmiary robót w zakresie zgodnym z § 6 rozporządzenia, o którym mowa powyżej

5) Uzyskanie odpowiednich pozwoleń, uzgodnień, i opinii wymaganych przepisami tj.:

a)      wypisu z rejestru gruntów;

b)      uzgodnienia przedmiotowej inwestycji z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie;

c)      innych uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami odrębnymi

6) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego dokumentu na podstawie którego możliwa była by realizacja decyzji (ostatecznej decyzji o pozwoleniu  na budowę/ skutecznego zgłoszenia o zamiarze wykonania robót)

7) Ponadto do obowiązków jednostki projektowej należeć będzie:

a)      pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie odrębnej umowy, na żądanie Zamawiającego

b)      ponoszenie kosztów związanych z uzyskaniem wszelkich materiałów i dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia

c)      ponoszenie kosztów związanych z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń, opinii a także opracowań wynikających z przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania zamówienia

d)      przedłożenie do wglądu zamawiającego przedmiotowych projektów przed wydaniem ostatecznych pozwoleń i uzgodnień

 

Sprawdź również

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Przypominamy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.      

 
 

MENU

Podkowa Leśna