Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Możliwość składania wniosków – „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”

Możliwość składania wniosków – „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”

 

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego

działając na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 z póz. zm.), z dnia 8 lipca 2008 r. i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póz. zm.) informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „ZIELONE SĄSIEDZTWO” w ramach działania 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty

 

I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 30 listopada 2009 r. do dnia 22 grudnia 2009r. do godziny 18:00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD „Zielone Sąsiedztwo” przy ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna (wieża za budynkiem MOK). W godzinach pracy Biura. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD Zielone Sąsiedztwo. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

II. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD Zielone Sąsiedztwo www.zielonesasiedztwo.org.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl ( w zakładce PROW 2007-2013). Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.Nr.138,poz.868 z póz. zm.).

III. Beneficjenci

Podmiotem uprawnionym do otrzymania dofinansowania jest:

1)      osoba fizyczna zamieszkująca lub prowadząca działalność gospodarczą na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo,

2)      osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną działająca lub posiadająca siedzibę na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo,

a)       działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

b)       utworzona na podstawie przepisów ustaw w tym fundacje albo stowarzyszenia

IV. Kryteria wyboru małych projektów przez LGD Zielone Sąsiedztwo, określone w LSR

Lokalne kryteria przyjęte do działania „Wdrażanie LSR – małe projekty znajdują się na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielone Sąsiedztwo”.

Do dofinansowania w tym konkursie mogą być przyjęte wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć:

1. Wdrażanie projektów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych, oraz projektów wspomagających rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży;

2. Projekty kulturalne i integrująco – aktywizujące społeczności lokalne w tym wzbogacenie oferty kulturalnej, animacja twórczości amatorskiej i profesjonalnej, promocja idei miast – ogrodów i miast zielonych, lokalne wydawnictwa i prasa, szkolenia, warsztaty inne ,realizujące cel naczelny II LSR „Budowanie kapitału społecznego na obszarze LGD – Aktywni i zintegrowani mieszkańcy”.

V. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów przez LGD

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy.

VI. Limit dostępnych środków

Limit środków dla wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania osi 4 Leader, działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów” na lata 2008 – 2009, składanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” wynosi: 105 000zł.

Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 000zł przy czym preferowane są projekty do15 000zł. Refundacji podlega nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych małego projektu poniesionych przez beneficjenta.

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku, szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD Zielone Sąsiedztwo ul. Świerkowa 1 , 05-807 Podkowa Leśna, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura.                                         Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Sprawdź również

Konsultacje projektu uchwały ws. ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym

Informacja z dnia 08.07.2022 r. – konsultacje zakończone. Uwagi nie wpłynęły. Ogłoszenie z dnia 23 …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content