Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / (Starosta Grodziski) Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości

(Starosta Grodziski) Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości

STAROSTA GRODZISKI

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacja),

na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa:

1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość o pow. 0.6292ha oznaczona jako działka nr 30/1 w obrębie nr 34 (KW nr WA1G/00061084/5),  stanowiąca własność Skarbu Państwa w udziale 1/1 części oraz nieruchomość o pow. 0.2097ha oznaczona jako działka  nr 30/5 w obrębie nr 34 (KW nr WA1G/00067795/4), stanowiąca współwłasność Skarbu Państwa w udziale 2/3 części. Nieruchomość położona jest  w m. Grodzisk Mazowiecki przy ulicy Królewskiej 48 przy drodze wojewódzkiej nr 719 Warszawa-Skierniewice.

2. Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości mają kształt prostokątny. Działki przylegają do siebie tworząc kształt zwarty, korzystny do zagospodarowania, częściowo ogrodzone ogrodzeniem z siatki. Niezabudowany teren nieruchomości stanowi plac utwardzony w części ażurowymi płytami drogowymi, asfaltem, kostką brukową oraz zieleń z pojedynczymi drzewami. Nieruchomość posiada przyłącze energetyczne, brak przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Nieruchomość (działka nr 30/1) jest zabudowana budynkami wybudowanymi na początku lat 70- tych tj.:

1) Budynek o dawnej funkcji gospodarczej (garażowo- magazynowy), obecnie handlowo- usługowy, pow. zab. 1341m2, pow. użytkowej. 1178m2 , o jednej kondygnacji, murowany, stropodach na bazie płytek korytkowych z wylaną szlichtą, pokryty papą, posadzka betonowa. Stan techniczny średni.

2) Budynek stolarni (magazynowy), murowany o pow. zab. ok. 50 m2 , pow. użytkowej 48m2. Znajduje się w złym stanie technicznym.

Część nieruchomości jest wynajmowana podmiotom pod działalność handlowo-usługową. Nabywca nieruchomości wejdzie w stosunek najmu w miejsce wynajmującego.

Wzdłuż  nieruchomości działki ew. nr 30/5  biegnie wodociąg miejski ø 500 oraz sieci telekomunikacyjne.

Nabywca będzie zobowiązany zapewnić dostęp właścicielowi tych urządzeń, w celu dokonywania napraw,

remontów, konserwacji i modernizacji, z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu poprzedniego.

Nieruchomości nie są obciążone innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w m. Grodzisk Mazowiecki:

Nieruchomości (działka nr 30/1 i część działki nr 30/5 ok. 97,6% pow.) leżą na terenie strefy oznaczonej na rysunku planu symbolem D 153 U/UC, dla której plan ustala przeznaczenie terenu podstawowe: usługi, rzemiosło, lokale mieszkalne, obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2000m2. Nieruchomość ( część działki nr 30/5 ok. 2,4% pow.) leży na terenie strefy oznaczonej na rysunku planu symbolem D 154KD-W, dla której plan ustala przeznaczenie terenu: obsługa komunikacji drogowej, drogi wewnętrzne.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 000 000 zł netto (słownie: pięć milionów złotych).

5. Postąpienie minimalne wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

6. Wadium wynosi 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Termin wniesienia wadium do dnia 3 czerwca 2013 roku.

7. Przetarg odbędzie się dnia 7 czerwca 2013 roku o godzinie 11 w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 30 (sala konferencyjna).

8. Informacje dotyczące przetargu:

1) Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758), które wniosą wadium w gotówce, w wyżej określonej wysokości i terminie na konto Starostwa Powiatu Grodziskiego, w NORDEA BANK POLSKA S.A. O/Grodzisk Maz. konto nr  17 1440 1387 0000 0000 1322 7535. W tytule wpłaty wadium należy podać: „wadium, przetarg, działka ew. nr „. Wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

2) Do przetargu mogą przystąpić osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa z dnia 8 lipca 2005r. Dz.U. nr 169, poz. 1418 ze zm.). Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty są zwolnione z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli zgłoszą: a) pisemnie uczestnictwo w przetargu, b) przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz c) złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy, w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Grodzisk Maz., ul. Żyrardowska 48A pok. 11, w terminie do dnia 3 czerwca 2013r. do godz. 11.00, w zgłoszeniu uczestnictwa należy podać „przetarg działka ew. nr …”.

3) Wpłacenie wadium oraz zgłoszenie uczestnictwa po terminie skutkuje nie dopuszczeniem uczestnika do przetargu.

4) Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5) Wpłacenie wadium oraz zgłoszenie uczestnictwa oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, planem zagospodarowania przestrzennego, z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu oraz z niżej wymienionymi przepisami prawnymi.

6) Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa. Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego. Nie przedłożenie wym. dokumentów skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do przetargu.

7) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8) Nieruchomość – działka nr 30/1 podlega zwolnieniu od podatku VAT na pod. art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Nieruchomość – działka nr 30/5 podlega podatkowi VAT. Cena nieruchomości (działki nr 30/5) stanowi 11,32% ceny wywoławczej i wylicytowanej, do której zostanie doliczony podatek VAT wg zasad i stawek obowiązujących w dacie sprzedaży nieruchomości.

9) Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10) Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty aktu notarialnego i opłat sądowych oraz koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

11) Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto Starostwa Powiatu Grodziskiego.

12) Starosta Grodziski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa oraz zamieszczenie na stronie internetowej, podając przyczynę odwołania przetargu.

13) Dodatkowe informacje o nieruchomości i przetargu można uzyskać w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Żyrardowskiej 48 budynek A, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 13 i 11, tel. 0-22 755 52 24 wew. 108, 105, a także na stronie internetowej: www.bip.powiat-grodziski.pl w zakładce przetargi na nieruchomości.

14)  Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r., nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie określenia sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 207, poz. 2108 ze zm.).


Załączniki:

Wypis z planu strona 1

Wypis z planu strona 2

Wypis z planu strona 3

Wypis z planu strona 4

Wypis z planu strona 5

Wypis z planu strona 6

Wyrys z planu

Mapa ewidencyjna

Mapa położenia nieruchmości

Zgłoszenie udziału w przetargu

Sprawdź również

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Powiatu Grodziskiego

Potrzebujesz pomocy Prawnika? Nie radzisz sobie z zadłużeniem? Masz konflikt z sąsiadem?Nie martw się !  …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content