Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 8)

Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 18 stycznia 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

  Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 6 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 25 listopada 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektów uchwał

komunikat

Przedmiot konsultacji: 1. projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez …

Czytaj więcej »

Kampania „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”

W październiku br. ruszyła druga edycja Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina”. Elementy kampanii zostały podzielone na 3 odcinki: odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych; odcinek 2 o prawie pacjenta do intymności i godności …

Czytaj więcej »

Odbiór odpadów zielonych

Urząd Miasta Podkowa Leśna informuje, że od listopada 2016 roku usługi w zakresie odbierania odpadów zielonych (liści) świadczy firma Jarper Sp. z o. o., Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska. Wszelkie uwagi dotyczące jakości świadczonych usług prosimy zgłaszać pod nr. tel. 22 756 16 66, 601 539 000, oraz adresami mailowymi: …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 20 października 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 4 sierpnia 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

  Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

  Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna