Strona Główna / Komunikaty (strona 4)

Komunikaty

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

komunikat

Przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2016 r.w terminie do 31 stycznia 2017 r. Opłata roczna ustalona na podstawie oświadczenia wnoszona na rachunek Miasta Podkowa Leśna może być dokonana jednorazowo – do 31 stycznia …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 19 stycznia 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektów uchwał

komunikat

Przedmiot konsultacji: 1. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna; 2. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 18 stycznia 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

  Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 6 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 25 listopada 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektów uchwał

komunikat

Przedmiot konsultacji: 1. projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez …

Czytaj więcej »

Kampania „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”

W październiku br. ruszyła druga edycja Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina”. Elementy kampanii zostały podzielone na 3 odcinki: odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych; odcinek 2 o prawie pacjenta do intymności i godności …

Czytaj więcej »

Odbiór odpadów zielonych

Urząd Miasta Podkowa Leśna informuje, że od listopada 2016 roku usługi w zakresie odbierania odpadów zielonych (liści) świadczy firma Jarper Sp. z o. o., Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska. Wszelkie uwagi dotyczące jakości świadczonych usług prosimy zgłaszać pod nr. tel. 22 756 16 66, 601 539 000, oraz adresami mailowymi: …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 20 października 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 4 sierpnia 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

  Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna