Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 30)

Komunikaty

Apel do Przedsiębiorców

Uprzejmie informuję, że do 30 czerwca 2011 r. przeprowadzana jest aktualizacja danych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Aktualizacja jest niezbędna do przeniesienia danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w związku z tym uprzejmie proszę wszystkich przedsiębiorców o sprawdzenie, czy w swoich zaświadczeniach posiadają wymagane …

Czytaj więcej »

Podziękowanie

Nadleśnictwo Chojnów bardzo serdecznie dziękuje za organizację i sprawne przeprowadzenie, wraz z pracownikami Leśnictwa Podkowa Leśna, społecznej akcji zbiórki śmieci na terenie przez nas zarządzanym w dniach 26 i 30 marca 2011 r. Pomysł i zapał pracowników Urzędu w szczytnym celu z wszech miar zasługuje na uznanie. Oczywiście liczymy na …

Czytaj więcej »

Konkurs – działanie 9.2

    Człowiek – najlepsza inwestycja   Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” na …

Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w 2011 roku

KOMUNIKAT Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.   Przychylając się do propozycji przedłożonej przez Komisję Konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, …

Czytaj więcej »

Dotacje dla bezrobotnych na rozpoczecie działaności – informacje Powiatowej Rady Zatrudnienia

Miasto Podkowa Leśna  posiada swojego przedstawiciela w Powiatowej Radzie Zatrudnienia – jest nim radna Anna Łukasiewicz. Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Powiatu Grodziskiego w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja trwa 4 lata i nie pokrywa się z kadencją Rad Miasta. Członkowie Rady spotykają się przeciętnie raz …

Czytaj więcej »

Zmiana terminu składania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych

images/stories/rysunki/herb.png

ZARZĄDZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2011 z dn. 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 …

Czytaj więcej »

Wyniki naboru na środki PROW 2007-13 Oś 4 LEADER

Informujemy, że w dniu 8.04 biuro Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” zakończyło IV nabór na środki PROW 2007-13 Oś 4 LEADER. Nabór był ogłaszany na trzy działania. Z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia tj. z Gminy Brwinów i Miasta Podkowa Leśna wpłynęło łącznie 10 wniosków na łączną sumę 603 631,65 zł. czytaj więcej

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna