Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 10)

Komunikaty

Badanie ankietowe wśród podróżnych WKD

Informujemy, że WKD Sp. z o.o. planuje w dniach 01-31 marca 2017 r. przeprowadzenie wśród podróżnych badań ankietowych  dotyczących jakości usług świadczonych przez spółkę w 2016 r. Ankieta zamieszczona jest na stronie internetowej www.wkd.com.pl. Dodatkowo istnieje możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej, którą można pobrać w kasach biletowych WKD.

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 3 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektów uchwał

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2017 roku”, projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym …

Czytaj więcej »

Spotkanie informacyjne „KASA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

edg

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniu na którym omówiona zostanie oferta pożyczkowa projektu „Gotówka na start”. Data – 23 lutego 2017 r.  godzina: 9:00 Miejsce – Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Żurawia 32/34 lok.32, 00-515 Warszawa Temat: Przedstawienie uczestnikom spotkania możliwości pozyskania wsparcia finansowego z projektu „Gotówka …

Czytaj więcej »

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

komunikat

Przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2016 r.w terminie do 31 stycznia 2017 r. Opłata roczna ustalona na podstawie oświadczenia wnoszona na rachunek Miasta Podkowa Leśna może być dokonana jednorazowo – do 31 stycznia …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 19 stycznia 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektów uchwał

komunikat

Przedmiot konsultacji: 1. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna; 2. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 18 stycznia 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

  Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 6 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna   Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 25 listopada 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektów uchwał

komunikat

Przedmiot konsultacji: 1. projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez …

Czytaj więcej »

Kampania „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”

W październiku br. ruszyła druga edycja Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina”. Elementy kampanii zostały podzielone na 3 odcinki: odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych; odcinek 2 o prawie pacjenta do intymności i godności …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna