Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Ogłoszenie o konkursie ofert na najem pomieszczeń barku w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1 (dawny MOK)

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem pomieszczeń barku w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1 (dawny MOK)

 

Dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni ok. 17,7 m² wraz z zapleczem kuchennym o powierzchni 11,5 m², w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.

Konkurs ma formę pisemną, a oferty powinny być złożone do dnia 20 kwietnia 2009 r. do godz. 11.00 w gabinecie Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, ul. Lilpopa 18, w Podkowie Leśnej

I. Warunki przystąpienia do konkursu

1. Oferta powinna zawierać wskazanie oferowanego czynszu za najem pomieszczeń w kwocie netto (bez VAT)
2. Oferta powinna ponadto zawierać:
1/ oświadczenie, że Oferent posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej lub oświadczenie, iż takie uprawnienia Oferent będzie posiadał w dniu podpisania umowy,
2/ oświadczenie Oferenta, że będzie prowadził barek osobiście lub oświadczenie Oferenta, że Oferent dysponuje osobą/osobami, które będą zatrudnione w barku i które będą posiadać badania lekarskie wymagane dla osób zatrudnionych w gastronomii,
3/ oświadczenie Oferenta, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na zagospodarowanie pomieszczeń barku,
4/ oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami lokalowym i otoczeniem lokalu będącym przedmiotem najmu oraz że nie wnosi do nich zastrzeżeń,
5/ oświadczenie, że Oferent zapoznał się z projektem umowy najmu oraz ze go akceptuje.
3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wpłacić w chwili podpisania umowy kaucję pieniężną w wysokości trzykrotnej wartości czynszu miesięcznego brutto .
4. Koszty ewentualnego zainstalowania i użytkowania telefonu stacjonarnego, Internetu i telewizji kablowej pokryje Najemca we własnym zakresie.

II. Warunki konkursu

1. W pierwszym etapie Konkursu będą wyłonione dwie najkorzystniejsze oferty. W przypadku złożenia jednej oferty, Wynajmujący – według swego wyboru – podejmie negocjacje z jedynym oferentem lub zdecyduje o zakończeniu Konkursu bez wyboru oferty.
2. W II etapie będą prowadzone negocjacje umowne z dwoma oferentami
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty spośród dwóch (jednej), które będą oceniane w II etapie przetargu.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podanie przyczyny.
5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie w siedzibie Wynajmującego w gabinecie Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich , ul. Lilpopa 18, w Podkowie Leśnej.
6. Na kopercie należy napisać „Barek w CKIO ul. Świerkowa 1”.
7. Wynajmujący nie przewiduje komisyjnego otwarcia ofert z udziałem oferentów, lecz zapewnia, że otwarcie ofert i ich ocena będzie miała charakter komisyjny, z których to czynności sporządzony będzie protokół.

 

Umowa
Oferta

Sprawdź również

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu przez rolników

  Informacja z dnia 26.04.2022 r. – Konsultacje zakończone – uwag nie zgłoszono.   Ogłoszenie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content