Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Ogłoszenie Burmistrza z dn. 14.12.2018 r. ws. konsultacji dwóch projektów uchwał

Ogłoszenie Burmistrza z dn. 14.12.2018 r. ws. konsultacji dwóch projektów uchwał

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje projektów uchwał w sprawach (przedmiot konsultacji):

1. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo  świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023,

2. ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 w mieście Podkowa Leśna.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanych projektów uchwał można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do dnia 28 grudnia 2018 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.

Przedmiotowe projekty uchwał oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i dostępne są w Urzędzie Miasta (pok. nr 5).Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
Artur Tusiński

Sprawdź również

PGE – PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU

Informacja o wyłączeniach prądu w Podkowie Leśnej dnia 27, 28 i 29 maja 2019 r. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna