Strona Główna / Komunikaty / Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 7 czerwca 2017 r. o przedłużeniu terminu konsultacji projektu uchwały

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 7 czerwca 2017 r. o przedłużeniu terminu konsultacji projektu uchwały

W związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 60/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna  przedłuża się termin prowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021 do dnia 19 czerwca 2017 r. do godz. 12.00.

Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanego projektu uchwały można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do dnia 19 czerwca 2017 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.

Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i są dostępne w Urzędzie Miasta (pok. nr 5).

 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński

 

Projekt uchwał

Formularz konsultacyjny

 

Sprawdź również

Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Grodziskiego

 
 

MENU

Podkowa Leśna