Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 6 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 6 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 
Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanego projektu uchwały można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do dnia 20 marca 2017 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.
 
Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i dostępne są w Urzędzie Miasta (pok. nr 5).
 
 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński

Projekt uchwały

Formularz konsultacyjny

Sprawdź również

herb

Wybór oferty

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA  Nawiązując do zapytania cenowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy: …

 
 
MENU

Podkowa Leśna