Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 maja 2017 r. o konsultacjach projektu uchwały

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 maja 2017 r. o konsultacjach projektu uchwały

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie PARK & RIDE w Mieście Podkowa Leśna

 
Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie PARK & RIDE w Mieście Podkowa Leśna.
 

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanego projektu uchwały można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do dnia 13 czerwca 2017 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.
 
Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i dostępne są w Urzędzie Miasta (pok. nr 5).
 
 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński

Projekt uchwały
Formularz konsultacyjny

Sprawdź również

(05.01.2018) Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się   5 …

 
 
MENU

Podkowa Leśna