Strona Główna / Komunikaty / Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 10 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchway

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 10 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchway

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna

 
Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna.
 

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanego projektu uchwały można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do dnia 24 marca 2017 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.
 
Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i dostępne są w Urzędzie Miasta (pok. nr 5).
 
 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Formularz konsultacyjny

Sprawdź również

(20.04.2017) XXXVI Sesja Rady Miasta

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o …

 
 
MENU

Podkowa Leśna