Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w 2011 roku

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w 2011 roku

KOMUNIKAT

Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Przychylając się do propozycji przedłożonej przez Komisję Konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta, dnia 6 maja 2011 roku Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej rozstrzygnął konkurs ogłoszony dnia 1 kwietnia 2011 roku.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 13 projektów: 10 ofert dla Zadania 1. – Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 3 oferty dla zadania 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2011 r.

 

Zadanie 1

Przedstawiono 10 ofert na realizację Zadania 1. Po ocenie formalnej do kolejnego etapu, oceny merytorycznej, zakwalifikowano 6 ofert. Wszystkie sześć projektów w wysokim stopniu spełniło postawione kryteria. Komisja oceniła, że mają wysoką wartość artystyczną lub społeczną, mogą się stać narzędziem promocji miasta i sprzyjają integracji mieszkańców. Priorytetowo potraktowano imprezy koncertowe, cyklicznie organizowane w mieście i tworzące stałe ramy promocji miasta.

Ze względów formalnych została odrzucona oferta nr 3/1 Stowarzyszenia Długa Ławka Program kompleksowego rozwoju fizycznego kulturalnego dla dzieci w wieku 4-9 lat. Do oferty nie dołączono sprawozdania finansowego lub, w przypadku braku takiego obowiązku, stosownego oświadczenia z zestawieniem przychodów i kosztów, obejmujących pozyskane w ostatnim roku środki publiczne (Ogłoszenie o konkursie pkt. IV Termin i warunki składania ofert ust. 4c).

Ze względów formalnych zostały odrzucone oferty Stowarzyszenia Związek Podkowian: nr 6/1 Niewielka kolejka wielkich idei, 7/1 Przeciw temu czasowi, sonety i madrygały doby Renesansu i 8/1 Forum kultury lokalnej trójmiasta ogrodów. Do wymienionych ofert nie dołączono sprawozdania finansowego, a sprawozdanie merytoryczne nie zawierało wymaganych podpisów.

Komisja rekomendowała Burmistrzowi dofinansowanie 6 projektów w zróżnicowanym stopniu w ramach posiadanych środków. Komisja Konkursowa przy różnicowaniu kwoty dotacji wzięła szczegółowo pod uwagę to, w jakim stopniu obniżenie kwoty dotacji może wpłynąć na niezrealizowanie projektu w całości lub części.

Zadanie 2

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe, dotyczące realizacji Zadania 2 wpłynęły 3 oferty. Po ocenie formalnej do kolejnego etapu, oceny merytorycznej, zakwalifikowano 2 oferty.

Ze względów formalnych została odrzucona oferta 3/2 Stowarzyszenia Związek Podkowian Otwarte Ogrody 2011. Do oferty nie dołączono sprawozdania finansowego, a sprawozdanie merytoryczne nie zawierało wymaganych podpisów.

Komisja oceniła, że przedstawione projekty w wysokim stopniu spełniają postawione w treści konkursu kryteria, mają dużą wartość artystyczną i społeczną, ich realizacja będzie sprzyjać integracji mieszkańców, a także będzie dobrym narzędziem promocji Podkowy Leśnej w trakcie Festiwalu Otwarte Ogrody w 2011 roku.

Komisja rekomendowała Burmistrzowi dofinansowanie 2 projektów w zróżnicowanym stopniu w ramach posiadanych środków. Komisja Konkursowa przy różnicowaniu kwoty dotacji wzięła szczegółowo pod uwagę to, w jakim stopniu obniżenie kwoty dotacji może wpłynąć na niezrealizowanie projektu w całości lub części.

Zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej, zatwierdzoną decyzją Burmistrza Miasta z dnia 6 maja
2011 roku dofinansowanie w formie dotacji otrzymają następujące projekty:

Lp.

Instytucja

Temat projektu

Kwota dofinansowania (zł)

 

Zadanie 1

Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych

1.

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

 

Wydanie dwóch numerów Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego.

7 300

 

2.

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

 

Działania na rzecz integracji mieszkańców Podkowy Leśnej.

3 500

 

3.

Parafia

Rzymsko-Katolicka

św. Krzysztofa

 

X Jubileuszowy Festiwal „Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie”.

5 000

 

4.

Fundacja Villa Musica

Cykl koncertów „Młodzi muzycy – młodym słuchaczom.

2 000

 

5.

Pośrodku Żywota -Towarzystwo Pieśni Dawnej

 

ROK Z PIEŚNIĄ DAWNĄ w Podkowie Leśnej Edycja III

4 500

 

6.

Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk

 

Akademia Myśli i Dźwięku

7 700

 

 

Zadanie 2

Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach Podkowińskich Otwartych Ogrodów w 2010 r.

 

1.

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Podkowiańskie Otwarte Ogrody.

1 700

2.

Pośrodku Żywota -Towarzystwo Pieśni Dawnej

 

Śpiewające ogrody w Podkowie Leśnej.

1 000

 

Burmistrz Miasta

/-/ Małgorzata Stępień-Przygoda

Sprawdź również

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Przypominamy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.      

 
 

MENU

Podkowa Leśna