Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Zmiana terminu składania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych

Zmiana terminu składania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 15/2011

BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2011 z dn. 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) i  uchwałą nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011″

zarządza się, co następuje:

§ 1

Pkt. IV. 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 13/2011 z dn. 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku otrzymuje brzmienie:

IV. Termin i warunki składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 4 maja 2011r. do godz.12:00 prawidłowo wypełnionej oferty zgodnej ze wzorem określonym
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

§ 2

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej

 

/-/ Małgorzata Stępień-Przygoda

Sprawdź również

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Przypominamy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.      

 
 

MENU

Podkowa Leśna