Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 13/2011

BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

z dnia 1 kwietnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) i  uchwałą nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011″

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta,
w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 30 000 zł.

Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2011 r. w Podkowie Leśnej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 6 000 zł.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. na stronie internetowej Urzędu Miasta,

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej

Małgorzata Stępień-Przygoda

 

Załącznik nr 1 ogłoszenie o konkursie

wzór oferty

wzór sprawozdania

Sprawdź również

Planowane uruchomienie przedszkola

Szanowni Państwo, Informujemy, że od dnia 11 maja 2020 r., planujemy – po uzyskaniu pozytywnej …

 
 

MENU

Podkowa Leśna