Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Komunikat Burmistrza Miasta dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej

Komunikat Burmistrza Miasta dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej

 

Komunikat Burmistrza Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

z dnia 12 kwietnia 2011 roku


dotyczący zgłaszania osób (przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2011 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta,
w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 30 000 zł.

Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2011 r. w Podkowie Leśnej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 6 000 zł.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) oraz zgodnie z zapisami uchwały nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011″ Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, ogłaszając konkurs, powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

W skład komisji konkursowej wejdą:

a) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej,

b) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie,

c) przedstawiciel Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Zgłoszeń do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu, tj. do dnia 20 kwietnia 2011 r. Zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej.

Wzór zgłoszenia – w załączeniu.

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu KRS, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).

W przypadku większej liczby chętnych osób do składu komisji, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyboru dokona Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej.

W przypadku braku chętnych osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, komisja konkursowa zostanie powołana z przedstawicieli Burmistrza Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, przedstawicieli Rady Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej oraz ekspertów.

Niniejszy komunikat zamieszcza się na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.

załacznik – wzór zgłoszenia

Sprawdź również

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Przypominamy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.      

 
 

MENU

Podkowa Leśna