Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Informacja dla przedsiębiorców o ułatwieniach związanych z zalożeniem działalności gospodarczej

Informacja dla przedsiębiorców o ułatwieniach związanych z zalożeniem działalności gospodarczej

I etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (s.dz.g. – ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o s.dz.g. oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 141, poz. 888) wprowadził min. instytucję zawieszenia działalności gospodarczej na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 24 miesiące (art. 14a ust. 1 ustawy o s.dz.g.). Zawieszenie może być dokonywane przez przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników, a jeśli przedsiębiorca jest wspólnikiem spółki cywilnej – zawieszenie działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem zawieszenia działalności przez wszystkich wspólników spółki cywilnej (art. 14a ust. 2 ustawy o s.dz.g.). Zawieszenie wywiera skutki prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia – do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca dokona zgłoszenia o wznowieniu działalności gospodarczej (art. 36a ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z pózn. zm.)

II etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 23-45 ustawy o s.dz.g.) wchodzi w życie 31 marca 2009 r. i polegać będzie na wprowadzeniu zmian ułatwiających przedsiębiorcom dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Z dniem 1 kwietnia 2009 r. obowiązywać będzie zasada „jednego okienka” – przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą będzie składał wniosek tylko w urzędzie miasta, bez konieczności załatwiania spraw związanych z założeniem firmy w kilku instytucjach tj. tak jak dotychczas w urzędzie miasta, urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym oraz w ZUS.

 

Sprawdź również

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2022 roku”

Informacja z dnia 16.03.2022 r. – Konsultacje zakończone – uwag nie zgłoszono   Ogłoszenie z …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content