Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Podkowa Leśna

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Podkowa Leśna

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w spawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Podkowie Leśnej. Komisja działa 3-osobowym składzie:

1.      Ratyńska Joanna – przewodnicząca

2.      Szram Małgorzata

3.      Wójcik-Szybińska Małgorzata

Komisja pracuje na podstawie przyjmowanego corocznie przez Radę Miasta Podkowa Leśna programu rozwiązywania problemów alkoholowych – program na 2015 r. został przyjęty uchwałą nr 29/VI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowa Leśna na 2015 r.

Członkowie Komisji pełnią dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15 – 16 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48.

Zgodnie z programem GKRPA  dyżury zaplanowane na 2015 r. to: 5 stycznia, 2 lutego, 2 marca, 13 kwietnia, 4 maja, 1 czerwca, 6 lipca , 3 sierpnia, 7 września, 5 października, 2 listopada, 7 grudnia.

Osobą do kontaktu z GKRPA jest pełnomocnik burmistrza ws. rozwiązywania problemów alkoholowych – Małgorzata Niewiadomska obecna w godzinach pracy Urzędu Miasta w pokoju nr 7 lub telefonicznie pod nr tel. 22 759 21 16 e-mail: gkrpa@podkowalesna.pl

Małgorzata Niewiadomska

Link do zgłoszenia osoby uzależnionej od alkoholu

Link do zgłoszenia osoby uzależnionej od środków odurzających

 

————————————————————————

Dyżur członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2014!
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48
w godz. 15 – 16

w następujących terminach:

13 stycznia
3 lutego
3 marca
7 kwietnia
5 maja
2 czerwca
7 lipca
4 sierpnia
1 września
6 października
3 listopada
1 grudnia

————————————————————————
————————————————————————

Instytucje pomocowe dla mieszkańców Podkowy Leśnej zgłaszających problemy uzależnień

– Ośrodek Terapii Uzależnień w Pruszkowie

– Poradnia Uzależnień w Pruszkowie

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim

– Poradnia Leczenia Uzależnień w Grodzisku Mazowieckim

 

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE:

POMARAŃCZOWA LINIA

Więcej informacji na ten temat

————————————————————————

Wnioski z diagnozy zagrożeń społecznych Podkowy Leśnej

Zgodnie z wnioskiem Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta sformułowanym na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2012 r. poniżej przedstawiamy najważniejsze problemy, które zostały ujawnione w DIAGNOZIE LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH PODKOWY LEŚNEJ w obszarze uzależnień. Zdefiniowane problemy dotyczą nadmiernego spożycia alkoholu, przemocy w rodzinie, zażywania narkotyków i palenia papierosów. Przedstawiamy wykonane w 2012 r. i planowane na 2013 r. działania miasta w tym obszarze.

PROBLEM SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ DOROSŁYCH

W populacji osób dorosłych  w badaniu wzięły udział 102 osoby, w tym 59 kobiet i 43 mężczyzn, których średnia wieku wynosiła 38,36 lat. W opinii respondentów w gradacji problemów społecznych alkoholizm zajmuje trzecie miejsce, po bezrobociu i zubożeniu społeczeństwa. Problem alkoholizmu jako umiarkowany uznaje 42,1%, jako poważny uznaje go 35,8%, jako bardzo poważny uznaje go 14,7%, a jako znikomy – 6,3%, tylko 1,1% uznaje, że problem alkoholizmu w ogóle nie występuje…

Więcej informacji na ten temat

————————————————————————

„WAKACJE BEZ ALKOHOLU”

Podkowa Leśna uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii „Wakacje bez alkoholu”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu.

Z przeprowadzonej w Podkowie Leśnej w lutym 2012 r. ankiety wynika, że picie alkoholu po raz pierwszy  w czasie wakacji zadeklarowało:

26,3% uczniów szkół podstawowych,

– 26,4% gimnazjalistów

–  27,8% uczniów szkół ponad gimnazjalnych.

Celem kampanii „Wakacje bez alkoholu”, jest przybliżenie problemu picia alkoholu przez dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia, uświadomienie, że sprzedaż i częstowanie nieletnich alkoholem jest przestępstwem oraz wskazanie możliwości reagowania na zaobserwowaną sytuację sprzedaży napojów alkoholowych młodzieży.

Akcja polega na przypomnieniu przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zasadach korzystania z tych zezwoleń min. o zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się  w stanie nietrzeźwości oraz osobom do lat 18  (art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.).

W sklepach i kawiarniach wyłożone zostały w widocznym miejscu ulotki kampanii „Wakacje bez alkoholu”  – NIE DZIEL SIĘ Z NIELETNIMI PROMILAMI – REAGUJ!

Ponadto, na zlecenie tutejszego urzędu i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzono w punktach sprzedaży alkoholu „prowokację” – osoba, która ukończyła w tym roku 18 lat, ale wyglądała na nieletnią, dokonała zakupu alkoholu w podkowiańskich sklepach i kawiarniach. Niestety tylko w dwóch na dziesięć punktów została poproszona o okazanie dowodu osobistego.  De facto żaden z przedsiębiorców nie popełnił przestępstwa, gdyż zakupu dokonała osoba dorosła, ale daje to asumpt do myślenia, czy nie zdarza się to, gdy po alkohol przychodzi młodzież niepełnoletnia?

Przeprowadzono więc szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholu „Praktyczne porady”, w ramach którego poinformowano o karach grożących za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz udzielono porad dotyczących asertywnej sprzedaży alkoholu. Dodatkowo sprzedawcy otrzymali materiały szkoleniowe „Praktyczne porady”, aby mogli na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę. Wszystkim sprzedawcom wręczono Certyfikaty Ukończenia Szkolenia, a w punktach, w których odmówiono sprzedaży bez okazania dowodu osobistego tj. w Delikatesach Basia przy ul. Słowiczej 1D i w Delikatesach przy ul. Jelenie 19A sprzedawcy otrzymali Certyfikaty Rzetelnego Punktu Sprzedaży.

Zachęcamy do włączenia się do akcji i wspieranie wysiłków mających na celu ograniczenie spożycia napojów alkoholowych przez nieletnich oraz lektury Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych, która zamieszczona jest na naszej stronie internetowej.

Katarzyna Bohdanowicz

Przewodnicząca GKRPA w Podkowie Leśnej

Małgorzata Niewiadomska

pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

————————————————————————

Warsztaty metodyczne „Marihuana i nowe narkotyki – fakty bez mitów”

Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU) na zaproszenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowało 20 kwietnia 2012 r. bezpłatne warsztaty „Marihuana i nowe narkotyki – fakty bez mitów”. Zaproszenie było skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką uzależnień, w szczególności do rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. W warsztatach wzięło udział ponad 40 osób, w większości nauczycieli. Uczestnicy uzyskali cenne informacje na temat nowych substancji odurzających i środków pobudzająco-wzmacniających oraz praktyczne informacje o sposobach rozpoznawania uzależnień.

Prowadzący warsztaty Pan prof. dr. hab. Mariusz Jędrzejko kierującu MCPU wykazał ogromną znajomość lokalnego środowiska i występujących w nim niepokojących zachowań dzieci i młodzieży. Nowatorska i ekspresyjna forma prowadzenia zajęć pobudziła słuchaczy do aktywnego uczestniczenia  w warsztatach. Przedstawiane różne rodzaje uzależnień  poparte przykładami z praktyki zawodowej i życia prywatnego Prowadzącego,  przybliżyły słuchaczom ten trudny temat. Drugą część spotkania poświęconą prezentacji narkotyków i środków odurzających, jakie ostatnio pojawiły się na rynku poprowadzili dwaj współpracownicy Pana profesora – p. mgr Maciej Szczodrowski i p. mgr Leszek Roszczenko. Dziękujemy wszystkim prelegentom za interesujący wykład i propozycję nawiązania dalszej współpracy.

Szczególne podziękowania kierujemy do dyrektora szkół św. Teresy i św. Hieronima Pana Grzegorza Dąbrowskiego za gościnne przyjęcie w murach nowej szkoły oraz do nauczycieli obu szkół podstawowych i gimnazjów oraz rodziców, którzy zechcieli wziąć udział w warsztatach.

Katarzyna Bohdanowicz

Przewodnicząca GKRPA w Podkowie Leśnej

Zaproszenie PDF

————————————————————————

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych miasta Podkowy Leśnej została opracowana przez Studio Diagnozy i Profilaktyki w Krakowie. Potrzebę wykonania diagnozy postulowali radni Miasta Podkowy Leśnej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszty wykonania diagnozy zostały pokryte z budżetu miasta, ze środków przeznaczonych na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Diagnoza objęła dorosłych mieszkańców miasta (ankieta przeprowadzona została na ulicach miasta 29 lutego 2012 r.) oraz wybrane roczniki uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum wszystkich szkół działających na terenie miasta. Zachęcamy do zapoznania się z diagnozą.

Plik *.pdf (1.68 MB) do pobrania:

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Podkowa Leśna 2012

Katarzyna Bohdanowicz

Przewodnicząca GKRPA w Podkowie Leśnej

Małgorzata Niewiadomska

pełnomocnik Burmistrza d/s przeciwdziałania alkoholizmowi

————————————————————————

ANKIETA 29 LUTEGO 2012

Uprzejmie informuję, że w wyniku konsultacji z Radą Miasta Podkowy Leśnej i na podstawie uchwalonego na 2012 r.  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych miasta Podkowy Leśnej dnia 29 lutego 2012 r. zostanie przeprowadzona przez Studio Diagnozy i Profilaktyki w Krakowie ankieta dotycząca zagrożeń społecznych. Ankietami objęci będą uczniowie klas 5 i 6 szkoły podstawowej oraz  1 i 2 gimnazjum Zespołu Szkół Samorządowych i te same roczniki uczniów szkoły społecznej oraz dwie klasy Podkowiańskiego Liceum Społecznego. Odrębnej treści ankieta obejmie także punkty sprzedaży napojów alkoholowych i artykułów tytoniowych.

Natomiast wśród mieszkańców przeprowadzona będzie na ulicach miasta anonimowa ankieta. Celem ankiety będzie przygotowanie raportu o zagrożeniach społecznych miasta Podkowy Leśnej wynikających z najważniejszych problemów zdiagnozowanych w naszym środowisku. Na rzetelność diagnozy będzie miała wpływ aktywność mieszkańców – szczere odpowiedzi na kilkanaście pytań dotyczących ww. problematyki. Diagnoza zostanie przeprowadzona na zlecenie Urzędu Miejskiego i sfinansowana ze środków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Raport opracowany na podstawie wyników badań ankietowych oraz dane z policji, urzędu i Ośrodka Pomocy Społecznej będzie przedłożony Radzie Miasta Podkowy Leśnej i do publicznej wiadomości – na stronie internetowej miasta – w kwietniu 2012 r.

 

Małgorzata Niewiadomska

Pełnomocnik Burmistrz Miasta

ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Sprawdź również

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Przypominamy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.      

 
 

MENU

Podkowa Leśna