Ważne:
Strona Główna / Bez kategorii / STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – zakończono zbieranie uwag

STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – zakończono zbieranie uwag

Proces sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna wkroczył w kolejną fazę. Wszystkie organy i instytucje, które są ustawowo uprawnione do uzgadniania i opiniowania projektu Studium, pozytywnie wypowiedziały się na temat treści dokumentu. Dla Burmistrza Miasta oraz zespołu projektantów było to zielone światło dla zaprezentowania projektu mieszkańcom.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

W dniach od 7 do 31 października 2019 r. projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniono do publicznego wglądu. Był to kolejny moment, w którym społeczność lokalna miała możliwość wpływu na treść dokumentu.  

W czasie trwania wyłożenia, w dniu 22 października br., odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie dokumentu, podczas której licznie zgromadzeni mieszkańcy skorzystali z możliwości zabrania głosu w  debacie.

Każdy, kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie Studium, mógł wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2019 r. Z tej możliwości skorzystało 23 mieszkańców, dwie grupy mieszkańców, a także trzy stowarzyszenia i jedna instytucja. Uwagi dotyczyły m.in. podziału miasta na strefy funkcjonalne oraz wskaźników zagospodarowania poszczególnych terenów. Pojawiły się również wyrazy aprobaty dla przyjętych rozwiązań.

Wszystkie uwagi przekazano do przeanalizowania projektantom Studium. W związku z prawdopodobieństwem uwzględnienia części ze złożonych postulatów, zaistnieje konieczność ponowienia procesu wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu. Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych krokach procedury.

Sprawdź również

Ogłoszenie Burmistrza z 30 marca 2020 r. o konsultacjach projektu uchwały (najem lokali)

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna