Ważne:
Strona Główna / Bez kategorii / Przetarg na nieruchomość przy ul. Helenowskiej 23

Przetarg na nieruchomość przy ul. Helenowskiej 23

 

P R Z E T A R G

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Podkowa Leśna

  

Lp.

Położenie 

nieruchomości

( Adres)

Nr 

ewid.

działki

Pow. 

działki

(m2)

  

Nr

KW

Opis nieruchomości          Cena 

nieruchomości
(zł)

Wadium (zł) Wymagane postąpienie (zł)
Rodzaj sprzedawanego prawa Przeznaczenie 

w planie

1 ul. Helenowska 23 108, 

obr 4

1424 WA1G/00074601/0 Niezabudowana, ogrodzona; 

działka posiada zgodę Wojewody Mazowieckiego na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne;

656 000 65 600 7 000
własność Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 71 MN/U
i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową na działkach ogrodowych z dopuszczeniem usług

Poz. 1– I przetarg 09.11.2017 r.

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT 23 %)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, w sali ślubów dniu 26 stycznia 2018 r. (tj. piątek)
o godz.1000
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do dnia 22 stycznia 2018 r. przelewem na konto: Miasto Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Nr 23 1240 5918 1111 0000 4909 1890. Wpłata wadium za pośrednictwem poczty lub banków winna być dokonana z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Miasta Podkowa Leśna w określonym wyżej terminie tj. najpóźniej w dniu 22 stycznia 2018 r. Cenę nabycia uzyskaną w przetargu za nabytą nieruchomość pomniejszoną o wpłacone wadium należy uregulować jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży na konto Miasta Podkowa Leśna. Za datę zapłaty  uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu.

Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie  biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Podkowa Leśna pok. 16, tel. 22 759-21-19; e-mail: justyna.cierniak@podkowalesna.pl;

Sprawdź również

Spotkanie z mieszkańcami z zakresu ochrony powietrza

 
 

MENU

Podkowa Leśna