Ważne:
Strona Główna / Bez kategorii / Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej na rok 2020 z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – konsultacje

Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej na rok 2020 z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – konsultacje

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688, 1570), Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

  1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Sposób zgłaszania uwag i propozycji

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta

Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanego projektu należy składać na formularzu konsultacyjnym do dnia 12 listopada 2019 r. do godz. 16.00 w następujących formach:

a) drogą elektroniczną na adres: promocja@podkowalesna.pl;

b)  pisemnie na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41,05-807 Podkowa Leśna (liczy się data wpływu do Urzędu);

c) osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, w godzinach pracy Urzędu;

Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajduje się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Podkowy Leśnej (www.bip.podkowalesna.pl) oraz jest dostępny w Urzędzie Miasta pok. nr 12.

3. Termin

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 28 października 2019 r. do 12 listopada 2019 roku.

Burmistrz Miasta Podkowa

/-/

Artur Tusiński

PROJEKT program współpracy NGO 2020

projekt uchwały (NGO 2020)

formularz zgłaszania uwag

WYNIKI KONSULTACJI

Sprawdź również

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie „Rocznego programu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content