Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Stypendia Burmistrza Miasta

Stypendia Burmistrza Miasta

Stypendia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Podobnie jak w ostatnich latach uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 25 roku życia będą mogli otrzymać, za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne, Stypendia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Stypendium  przeznaczone jest dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna. Jest to indywidualne wyróżnienie za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe bądź artystyczne. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje:

  • Dyrektorom placówek oświatowych po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej,
  • Klubom sportowym,
  • Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna,
  • Rektorom lub Dziekanom szkół wyższych,
  • Rodzicom lub opiekunom,
  • Pełnoletnim uczniom bądź studentom.

Podstawę ustalenia wysokości w/w stypendium stanowi minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium. Wysokość miesięcznych rat stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe może wynosić do 15 % wspomnianej kwoty.  Stypendium jest przyznawane na czas trwania nauki w danym roku szkolnym/akademickim,  nie dłużej niż na 10 miesięcy. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej Kandydata. Wcześniejsze stypendia nie wpływają na uzyskanie stypendium w tym roku.

Osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek w terminie od 1 września do 30 października b.r.  w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna.  

Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne jest dostępny na stronie BIP. Wniosek jest do pobrania na stronie Miasta Podkowa Leśna www.podkowalesna.pl 

Stypendium BM – wniosek

Sprawdź również

Akcja profilaktyczna!

W dniach od 14 września do 14 października w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji Vita w Pruszkowie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna