Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Miej wpływ na swoje otoczenie – budżet partycypacyjny 2017

Miej wpływ na swoje otoczenie – budżet partycypacyjny 2017

330x220_bpW ramach realizacji budżetu partycypacyjnego w Podkowie Leśnej zostanie powołany Zespół ds. budżetu partycypacyjnego. Jeżeli chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w swoim mieście, zgłoś się do Zespołu już dzisiaj!

Co to jest budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu miasta: zgłaszając projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos.

Czym jest Zespół ds. budżetu partycypacyjnego?
To grupa osób licząca do 16 osób, powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta, do wypracowywania zasad budżetu partycypacyjnego w mieście na 2017 rok, monitorowania i wspierania przebiegu budżetu oraz promowanie działań podejmowanych w ramach budżetu. W skład Zespołu wejdą mieszkańcy, radni Rady Miasta oraz urzędnicy.

Kto może zgłosić się do Zespołu?
Do Zespołu może zgłosić się każdy Mieszkaniec Miasta Podkowa Leśna.
Zakładamy, że przy ocenianiu formalnym lub dyskusjach nad wszystkimi projektami, w których członkowie Zespołów mogliby mieć konflikt interesów, także w przypadku tych złożonych przez członków Zespołu, nie będą oni brali w nich udziału.

Jak można zgłosić się do Zespołu?
Do 30 marca wystarczy przesłać swoje zgłoszenie na adres partycypacja@podkowalesna.pl, w którym należy podać imię, nazwisko, kontakt mailowy lub telefoniczny .

Jak będą wybierani członkowie Zespołu?
– 10 przedstawicieli mieszkańców
Po zebraniu zgłoszeń – 31 marca o godz. 19.30 w CKiIO przy ul. Świerkowej odbędzie się spotkanie z mieszkańcami. Na spotkaniu ze wszystkich zgłoszonych zostanie wylosowanych 10 przedstawicieli mieszkańców. Spotkanie kończy się dyskusją nad możliwościami uczestnictwa osób niewylosowanych i ich chęci uczestnictwa w dalszych krokach procesu. Jeśli zgłosi się 10 mieszkańców albo mniej niż 10, wszystkie osoby wchodzą w skład Zespołu.
Terminy wszystkich warsztatów Zespołu ds. partycypacji będą podane na stronie urzędu oraz przekazane wszystkim zgłoszonym.
W skład Zespołu wejdą również:
– urzędnicy (3 osób wyznaczonych przez burmistrza),
– po jednym przedstawicielu (3 osoby) wytypowanym przez następujące Komisje Rady Miasta: Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych.

Jak będzie wyglądała praca Zespołu?
Szacujemy, że od 1 kwietnia do 31 maja 2016 r. odbędą się 4 warsztaty (ok. 3 godz.) oraz co najmniej 10 spotkań do połowy września 2016 r. Termin zakończenia prac Zespołu – połowa września 2016 r. Członkowie Zespołu ze strony społecznej nie będą pobierali wynagrodzenia za pracę.

Co wydarzy się dalej?
Zespół zostanie powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i rozpocznie prace nad zasadami realizacji budżetu partycypacyjnego w mieście.

Jak będzie przebiegał budżet partycypacyjny w Podkowie Leśnej?
Przebieg budżetu partycypacyjnego wypracuje Zespół ds. budżetu partycypacyjnego. Komisja będzie pracować w trybie spotkań otwartych. Każdy z mieszkańców będzie mógł zgłosić swoje pomysły i uwagi do regulaminu budżetu partycypacyjnego. Protokół ze spotkań będzie zamieszczany na stronie miasta. Uwagi można zgłaszać na adres partycypacja@podkowalesna.pl. Będą one przedstawiane do konsultacji w ramach pracy Zespołu. Następnie Zespół opracuje ostateczny kształt przebiegu budżetu partycypacyjnego w mieście Podkowa Leśna.

Sprawdź również

„Akcja – Otwarta Hala”

 
 

MENU

Podkowa Leśna